33 f 13.479.900,— 573.800,— Verkocht pandbrieven, rentende 4 °/o. Het totaal bedrag der op 31 December hypothecaire vorderingen is Daarentegen zijn in circulatie pandbrieven tot een bedrag van zoodat voor een bedrag van minder aan pandbrieven is aangemaakt dan waartoe de - bank gerechtigd was. De reserves bedragen f 134.765,48. De resultaten van het boekjaar 1902 der Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland zijn zeer gunstig te noemen. Verliezen werden niet geleden. Enkele debiteuren konden niet aan hunne verplichtingen voldoen, hetgeen vijf executies tengevolge had. De opbrengst was echter ruim voldoende om de vordering wegens geleende gelden met renten en kosten te verhalen. Het totaal der in circulatie zijnde pandbrieven bedroeg op 31 December 1902 f 8.641.100,— tegen f 7.722.200,op 31 December 1901. Het waarborgfonds vermeerderde met f 33.895,49 en be draagt thans behalve de reserve voor koersverschil f 175.648,905. Het getal leden bedroeg op: 1 Januari 664 ad f 100.en 276 ad f 200. 31 December 656 100.— 260 200. Er werden 972 voorschotten aangevraagd tegen 1054 in 1901 188 afgewezen 225 zoodat 784 werden verleend 829 De rente der voorschotten bedroeg 7 pCt., voor vervroegde terugbetaling werd 6 pCt. vergoed. De rente der spaargelden was 3 pCt., ingaande daags na den inbreng. In den loop van het jaar behoefde wederom geen gebruik te worden gemaakt van het geheele crediet, waartoe het Bestuur gerechtigd wasdit crediet werd door de algemeene vergadering bepaald op driemaal het op de aandeelen ge storte bedrag, met inbegrip der reserve. Nadat de uitstaande vorderingen voor zooveel noodig tot lager dan het nominaal bedrag in de balans werden opge nomen en aan de leden 6 pCt. dividend uitgekeerd, kon aan de voorschotnemers 0,14 pCt. der betaalde rente teruggegeven worden, zoodat de rente der voorschotten feitelijk daalde tot 6,02 pCt. ’sjaars. Aangaande de 's-Gravenhaaysche Hypotheekbank voor Neder land werd de Kamer meegedeeld, dat in 1902 werden afgesloten 241 hypotheken, tot een gezamenlijk bedrag van f 2.373.000,— 1.234.700,- 1902 uitstaande f 14 053.697,70 24 VESLAG DEK KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 675