I 1.040.900.— f 5.571.431,54 f 7.311.509,31 f f 5.503.000,— 1.611.100,— ƒ10.107.170,— 4.535.738,46 De koers van uitgifte was op steld op 99% pCt. en werd op 10 April 1902 verhoogd tot 100 pCt., op 22 Jani tot 100pCt., op 10 September tot Tot 31 December 1901 waren leerlingen gesloten tot een bedrag van9.066.270,— In 1901 kwamen tot stand 79 leeningen tot een bedrag van Zoodat het totaal der leeningen sedert de oprichting der bank (October 1893) bedraagt Hierop werd afgelost een bedrag van Het totaal der leeningen op 31 December 1902 bedroeg dus Met de uitgifte van pandbrieven weid geregeld voortge gaan, tengevolge waarvan op 31 December 1902 een bedrag van f 5.318.300,— uitstond. Aan aandeelhouders werd 12% pCt. over hunne stortingen uitgekeerd. f 6.211.000,— 686.000, 286.000,— 7.183.000,— 1 Januari 1902 vastge- Aangaande de Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank kan het volgende worden medegedeeld: Op ultimo December 1901 was het saldo der op hypotheek uitgezette gelden. f 5.643.583,13 Gedurende het jaar 1902 werden hypothe ken gesloten tot een bedrag van2.211.700,— Te zamen 7.855.283,13 In 1902 werd afgelost tot een bedrag van 543.773.82 Er was dus op ultimo December 1902 op hypotheek uitstaande Op ultimo December 1901 waren in omloop 4 pCt. Algemeene Hypotheekbrieven tot een bedrag van Gedurende 1902 werden verder geplaatst Totaal in omloop 4 pCt. Algemeene Hypo theekbrieven op ultimo December 1902 7.114.100,— Gecreëerd waren op ultimo December 1902 4 pCt. Alge meene Hypotheekbrieven tot een bedrag van f 7.183.000, dat is dus minder gecreëerd dan er hypothecaire vorderingen op dat tydstip uitstonden f 128.509,31. De verdeeling der gecreëerde 4 pCt. Algemeene Hypotheek brieven is als volgt: 6211 stuks a 1000.— 1372 500.— 2860 100.— 26 n n 33 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 677