i 1 I ff 27 f 3.681.162,50 3.643.600,— f 2.108.133,01 51.624,52 8.202.842,35 f 5.359.700,— 1.678 537,50 1.058.643,045 272.221.815 220.000,— •'mI lOO'/j pCt. en ten slotte op 1 November bepaald op 100'ƒ4 pCt. Het dividend werd bepaald op 7 pCt. 20.011.257,32 608.364,90 41.170.000,— „47.856 000,— 43.000,— i|< 11 1 Omtrent de Stedeléjke Hypotheekbank werd de Kamer het volgende medegedeeld: Gesloten werden hypothecaire leeningen tot een gezamenlijk bedrag van Afgelost werd voor een bedrag van Zoodat op 31 December 1902 aan hypothe- caire leeningen een bedrag uitstond van Op 31 December 1901 was aan pandbrieven geplaatst een bedrag van Het dividend bedroeg 53/4 pCt. Wat betreft de Eerste Neder landsche Ver zekering-Maat schappij op het Leven en tegen Invaliditeit en Ongelukken, werd het volgende medegedeeld De reserve bedroeg op ultimo December 1902 in afdeeling I (Levensverzekering) f 7 240.598,29s tegen f 6 532 932,— in het voorgaande jaar en afdeeling II (Ongelukkenverzekering) f 61.686,71. Een belangrijk bedrag werd bovendien in de zekerheids- fondsen gestort. Aan extra reserve- en zekerheidsfondsen komt op de balans een bedrag van f 667.000,—. Een groot deel der winst in afdeeling I komt den verze kerden met een aandeel in de winst ten goede. In afdeeling I werd in 1902 afgesloten voor een bedrag van aan kapitaalsverzekeringen, en voor een bedrag van aan renteverzekeringen. Het bedrag aan kapitaalsverzekeringen, na aftrek der royementen en door uitkee- ringen vervallen contracten, klom tot en der renteverzekeringen tot In afdeeling II was op het einde van 1902 van kracht volgens A ruim B C Het bedrag der jaarpremiën in afdeeling I steeg in 1902 tot terwyl in dat jaar aan premiën in ééns bovendien werd gestort In afdeeling II werd premie ontvangen. De bezittingen der Maatschappij bedroe gen op ultimo December 1902 n VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 33 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 678