II f 28 1.952,— 27 94.863,— 6 724.972 34 6770’ 18.326.401,51 2286: Uitgegeven aan Ontvangen aan 26.433,— 2,288,— ƒ1.583.769,89 Op 1 Januari 1902 bestonden In dit jaar werden gesloten Vervielen en werden de verzekerde bedragen door staking der premiebetalin g met instand houding overigens van het contract, verminderd met Zoodat op 31 December 1902 bestonden Premiën in eens Termijnpremiën Polisgelden Interest en huur. Uitkeeringen wegens herverzekering 1259 390 695.227,93 54.693,17 22.996,76 2.194.681,- 493.863,83 Onderlinge Levensverzekering van Eigen Hulp. I 16.288 .,868.040,51 1.583.769,89 l 80.971,83 Administratiekosten 52.669,69 Provisie aan agenten 30.139,75 Geneeskundig onderz. Uitkeering aan aan deelhouders in het zekerheidsfonds Saldo 5901 ƒ16.720.447,34 2192 170 76 386 351.69 846.851.46s I 1.068,75 323.064,985 In 1902 werd: overlijden, gewone verzekering 53.819,— overlijd., gemengde gl verzekering 36.417, in-leven-zijn, gem. bi verzekering 68.667,— in-leven-zyn, gew. “j verzekering 54.250,83 fel lijfrenten „273.139,10 weduwen-en wreezen- pensioenen. 33.021,35 afkoop v. contracten 18.943,72 teruggaaf v. premiën 1 by overlijden Premiën wegens her verzekering. Re n te verzekeringen. Bedrag. Bedrag. 114 11 ■i - - - 1 1 Kapitaalsverzekeringeii. 33 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 679