I l I 33 29 Verkorte Balans op 31 December 1902. DEBET. CREDIT. 8.341.133,87s 7. Middelen van vervoer. a. Te water. h ii 324.100,— 287.099,— 30.000,— 35.163,88 129.811,19s ƒ8.341 133,87s De geregelde scheepvaartdiensten en de markt- of dorps- schuiten, tusschen deze gemeente en andere plaatsen des Rijks varende, waren gedurende 1902 de navolgende Zekerheidsfonds f 420.902,36 Reserve uit prerniën en winst Crediteuren 7.831.177.29s 89.054,22 i Gelyk reeds in ons vorig verslag werd medegedeeld, werd het bedrijf der Onderlinge Verzeker ingsmaatschappvj tegen de geldelyke gevolgen van ongelukken overgenomen door de Ver zeker ings- en Herverzekeringsbank „Nova". Behalve dat de nieuwe maatschappij in het bezit kwam van het overgroote deel van de aandeelen der „Onderlinge”, zijn ook een groot aantal polissen ten name van de „Nova” overgeschreven. Zij had daardoor reeds dadelijk een vrij om- vangrijK bedrijf, dat door het afsluiten van 1259 nieuwe contracten, n.l. 871 van collectieve en 388 van individueele verzekering in den loop van het jaar tot flinke ontwikkeling is gekomen, blijkende uit de ontvangst aan premiën van een bedrag van f 158.611,90s. in den loop van 1902 werden 1889 ongevallen aangemeld, waarvan er 27 waren met doodelijken afloop en 8 met levens lange invaliditeit als gevolg. Voor die ongevallen werd in 1902 een bedrag van f 68.508,99 uitgekeerd, terwijl bovendien nog een som van f 21.900,22 als reserve is geboekt voor de gevallen, waarin om verschillende redenen de uitkeering nog niet had kunnen plaats vinden. Effecten en inschrij vingen N. W. S.f 5.102.445,80 Leeningen onder ver band van huizen en landerijen2.423.414,— Idem van effecten polissen Gebouwde eigend11.. Inventaris Kas Debiteuren VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 9.100,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 680