I i I i 33 35 V. IV. Tot denzelfden Minister naar aanleiding van een rapport der Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen betref fende de afkeuring van uit ons land naar Engeland uitge voerd vleesch. De Kamer gaf te kennen, dat de wensch, dat door invoering eener algemeen verplichte keuring een einde zou worden gemaakt aan de benadeeling. die uit dergelijke feiten, als in het rapport bedoeld, voor den solieden handel voortvloeit, door haar ten volle werd gedeeld. Zij wendde zich daarom tot Zijne Excellentie met het verzoek de spoedige invoering eener Rijks-contróle op ge slacht vee te willen bevorderen. Waar de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amster dam als zoodanig slechts wilde zien aangewezen de algemeen erkende Christelijke feestdagen, den Nieuwjaarsdag en den verjaardag van den regeerenden Koning of Koningin, terwijl de Kamer van Arbeid voor het Handels-, Crediet- en Ver zekeringswezen ter zelfder plaatse daarnevens aan de Koningin de bevoegdheid voorbehouden wenschte te zien ten aanzien van nog eenige dagen (zoogenaamde beursvacantiedagen) gelijke voorziening te treffen, meende onze Kamer zich aan de zijde van laatstgenoemd college te moeten stellen. Waar in het gebied der Kamer de meeste bankiers- en kassiersinstellingen hun kantoren op de beursvacantiedagen sluiten, moet thans met het oog op incasseering of betaling van op die dagen vervallende wissels en dergelijke een gedeelte van het personeel toch aanwezig zijn. Ook deze personen zouden bij een regeling, als door de bovengenoemde Kamer van Arbeid bedoeld, van de beursvacantiedagen kun nen genieten, terwijl de Kamer geen bezwaren tegen dezen maatregel waren bekend geworden. Tot Zijne Excellentie den Minister van Koloniën, naar aanleiding van het, adres, door den heer Th. Quellhorst, Voorzitter der Handelsvereeniging te Soerabaja, in die hoe danigheid en als gemachtigde van verschillende andere handelslichamen in Nederlandsch-Indië, tot Zijne Excellentie gericht, aandringende op maatregelen om voor het telegra fisch verkeer langs den nieuwen, met financieelen steun der Nederlandsche en Duitsche regeeringen aan te leggen kabel, een billijk tarief te verkrijgen. Hoewel over verreweg het grootste gedeelte der nieuwe, over Amerika loopende verbinding van Nederlandsch-Indië met het moederland de Nederlandsche regeering geen directen invloed op de tarieven zal kunnen uitoefenen, achtte de Kamer een zoo laag mogelijk tarief in het belang van den VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 686