i 33 i 36 handel en veroorloofde zij zich het bovengenoemde verzoek in de welwillende overweging van den Minister aan te bevelen. a. b. VI. Tot Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, naar aanleiding van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht tot dien Minister gerichte adres, houdende verschillende wenschen in verband met het eerstvolgende postcongres. Omtrent enkele daarin genoemde punten nam de Kamer de vrijheid hare opmerkingen onder de aandacht van Zijne Excellentie te brengen. Uniformtarief. zoo voor binnen- als buitenland; subsidiair voor het verkeer met de koloniën. De Kamer zou het voor handel en nijverheid zeer gelukkig achten, indien de grenzen van het stuiversport geheel konden worden opgeheven. De ondervinding had geleerd, dat ver mindering van porto’s een groote vermeerdering van het brievenvervoer tengevolge had gehad, zoodat het geldelijk nadeel voor de posterijen niet groot zou zijn. Indien een algemeen stuiversport niet mocht worden aan genomen, ondersteunde de Kamer niet het verzoek tot in voering van zoodanig tarief tusschen Nederland en zijne koloniën. Zij achtte die tariefsverlaging, wanneer van de landmail gebruik wordt gemaakt, te bezwarend en daarbij niet van zoo overwegend belang voor den handel, nu sedert 1 Januari 1899 de toepassing van het stuiversport voor ver zending per zeepost werd uitgebreid. 2. Verlaagd tarief voor gedrukte of geschreven stukken bij open verzending op kaartformulier. Met het oog op de vele uitzonderingen, die door de post administratie in het belang van den handel reeds zijn toege staan, achtte de Kamer uitbreiding daarvan niet noodzakelijk. 3. Invoering van betaald antwoord voor brieven. Hoewel ook onzerzijds de moeilijkheid In deze een goede oplossing te vinden niet werd onderschat, hoopte de Kamer, dat, wanneer gelijk het voornemen schynt te zijn de Fransche regeering voorstellen in deze richting aan het postcongres zou doen, de Nederlandsche afgevaardigden hun steun daaraan niet zouden onthouden. 4. Verhooging van het normale gewicht van 15 tot 20 gram. Op de door de Kamer van Koophandel te Utrecht genoemde gronden en om aan de vele klachten daaromtrent tegemoet te komen, kwam deze verhooging, zoowel voor binnen- als buitenland, alleszins wenschelijk voor. 5 Verlaging van het porto voor zware brieven. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 1.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 687