I l{ ii 37 Aan den Gemeenteraad van ’s-Gravenhage. Geeft eerbiedig te kennen de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Gravenhage, dat zij het betreurt door het korte tijdsverloop tusschen r Wanneer conform de hierboven genoemde pnnten la en 4 het normaal port tot 5 cent wordt verlaagd en de ge wichtseenheid tot 20 gram wordt verhoogd, zou zulks naar het oordeel onzer Kamer op zich zelf een voldoende verlaging met zich brengen. Een brief van 200 gram, gelijk door de ütrechtsche Kamer als voorbeeld wordt genoemd, zou dan in plaats van f 1.75 slechts f 0.50 kosten. Wanneer niet op deze wijze indirect aan het bezwaar van het inderdaad zeer hooge porto voor zware brieven in buiten- landsch verkeer werd tegemoet gekomen, zou een afzonderlijke tariefsverlaging zeer zeker hoogst gewenscht zijn. 6. Opheffing der bepaling, dat monsters geen handels waarde mogen bezitten. Aan dezen wensch meende de Kamer haar steun te moeten onthouden, daar het bezwaar, dat ontduiking van de invoer rechten in de hand zou worden gewerkt, overwegend voorkwam. 7. Verhooging van het maxim um-gewicht voor postpak ketten. De Kamer meende, dat de handel zeer gebaat zou zijn met een verhooging van het maximum-gewicht tot 5'/2 KG., vooral met het oog op de emballage der handelsartikelen, die bij een gewicht van 5 kilogram verhandeld worden. VII. Tot Zijne Excellentie den Minister van Buitenland- sche Zaken, naar aanleiding van het adres, door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht tot Zijne Excellentie gericht, in verband met de in Duitschland voorgestelde invoerrechten. Na de zeer uitvoerige wijze, waarop in dat stuk de uit de verhooging der Duitsche invoerrechten voor onzen handel, nijverheid en landbouw te wachten nadeelen waren uiteen gezet, achtte de Kamer het harerzijds niet noodig nog in bijzonderheden te treden, doch meende zij er zich toe te mogen bepalen de conclusiën van het genoemde adres ten zeerste bij Zijne Excellentie te ondersteunen. VIII. Tot den Gemeenteraad van ’s-Gravenhage naar aan leiding van het voorgestelde Tarief en de Voorwaarden en bepalingen voor aansluiting aan het Gemeentelijk telefoonnet met het volgende adres: VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANNEL EN PABRIKKEN. 33 -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 688