38 de indiening bij en de behandeling door Uwen Raad van het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van het tarief en de voorwaarden en bepalingen voor aan sluiting aan het gemeentelijk telefoonnet niet in de gelegen heid te zijn geweest tydig en na grondig onderzoek haar oordeel omtrent dit voor handel en nijverheid zoo belangrijk onderwerp kenbaar te maken; dat adressante echter meent ook na de aangevangen be handeling van genoemd voorstel in Uw vergadering van gisteren alsnog gebruik te moeten maken van de gelegenheid om op enkele punten, waaromtrent nog geen beslissing werd genomen, haar meening uit te spreken; dat in de eerste plaats het abonnement buiten de gemeente grens bij n°. 4 van het ontwerp-tarief bepaald op f120 adressante te hoog voorkomt; dat toch niet alleen de inwoners van de omliggende ge meenten belang hebben bij aansluiting aan het telefoonnet maar evenzeer de geabonneerden alhier bij een zoo groot mogelijk aantal abonné’s in die gemeentendat de telefoon inzonderheid voor de handeldrijvenden hier ter stede van te meer waarde zal zijn, naarmate het net zich verder uitstrekt; dat ten tweede de bepaling van het tarief sub n°. 6, dat buiten den cirkel van 5 K.M. straal ook door inwoners der gemeente de aanlegkosten moeten worden vergoed, de Kamer onbillijk voorkomt, daar bij gemeente-exploitatie geen onder scheid behoort te worden gemaakt tusschen de inwoners der gemeente; dat adressante ten slotte de aandacht wil vestigen op volgnummer 19 van het ontwerp-tarief, waar bepaald wordt, dat voor internationale en intercommunale gesprekken be halve het Rijkstarief f 0,10 wordt geheven; dat het adressante is gebleken, dat velen deze bepaling beschouwen als zullende gelden ook voor de gesprekken uit de woningen van geabonneerden ja zelfs voor gesprekken van elders uit aangevraagd met geabonneerden alhier; dat de Kamer uit de plaats van dit volgnummer, direct aansluitend aan dat omtrent communale gesprekken uit een publieke spreekcel, alsmede uit de verzekering, voorkomende in het voorstel van Burgemeester en Wethouders, dat elk aangeslotene aan het gemeentelijk telefoonnet zonder bijbe taling het recht zal hebben intercommunale en internationale gesprekken te voeren, meent te mogen afleiden, dat de be doeling slechts is 10 cents boven het Rijkstarief te heffen van de niet-communale gesprekken in een publieke cel-, dat het echter wenschelijk is dit in het tarief duidelijk te doen uitkomen; Bedenen, waarom de Kamer zich wendt tot Uwen Raad 1 f 33 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 689