52 aan Mejuffrouw E. van Bueren twee lokalen in de Gemeenteschool aan de Kerkstraat, van 1 April 1902 tot 31 Maart 1904, op Zondagnamiddag, voor f20 ’s jaars; van de vereeniging „Helpt elkaar”, tot liet bereiden van een nuttigen en gezelligen avond aan dienstmeisjes, een lokaal in de Gemeentebewaarschool aan de Nieuwe Schoolstraat, van 1 September 1902 tot 31 Augustus 1903, des Zondagsavonds en des Donderdags- avonds van 8 tot 10 uren, tegen betaling van eene som van f75,48 voor het gebruik, de verwarming en de verlichting van het lokaal; het Bestuur der Zondagschoolvereeni- „De Waarheid zal U vrij maken” een aan Mejuffrouw M. W. Veel o, geboren Krols, en Mejuffrouw S. B. M. Grom bet, ten behoeve van een zangcursus, een lokaal in de Gemeentebewaarschool aan de Koningstraat, van 1 Februari 1902 tot 31 Januari 1903, des Vrijdagsavonds van 8 tot 10 uren, tegen be taling van eene som van f37,56 voor het gebruik, de verwarming en de verlichting van het lokaal; aan ging lokaal in elk der Gemeentescholen aan de Van Swinden- van de Maatschappij „Tot Nut van ’t Alge meen”, kosteloos, tot wederopzegging, doch niet langer dan tot 15 Maart 1907, telkens gedurende het tijdvak, aanvangende 16 September en eindigende 15 Maart d. a. v., op vier avonden per week, het gymnastiek lokaal en het onmiddellijk daaraangrenzende leerlokaal van de Gemeenteschool aan de Keizerstraat met twee op de schoolgang uitkomende open plaatsen, zulks met vrij gebruik van vuur en licht en met verlof, om de open plaatsen voor rekening van gemeld Bestuur te overdekken en om in het gymnastieklokaal en het leerlokaal eenige beweegbare gasornamenten te doen aanbrengen en voorts tot het geven van godsdienstonderwijs, tegen betaling van de na te melden vergoedingen voor het gebruik van de lokalen en het verbruik van brandstoffen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 68