I 1 o I f i 1 39 I ’s-Gravenhage, 20 Augustus 1902. to met verzoek aan de bovengenoemde bezwaren door wijziging van de betrekkelijke bepalingen alsnog tegemoet te willen komen. ’t Welk doende enz. De Kamer van Koophandel en Fabrieken le ’s-Gravenhage, (w. g.) E. M. S. van Santen, Wnd. Voorzitter. (w. g.) J. D. Verbroek, Secretaris. IX. Tot denzelfden Gemeenteraad met een tweede adres over dit onderwerp en zulks naar aanleiding van het adres van den heer W. G. de Knokke van den Meulen en andere ingezetenen van Voorburg tot den Raad gericht. De bezwaren, in dat adres ontwikkeld tegen de vastge stelde vergoeding van f 3 per 10 M'. geleiding buiten de gemeentegrens, doch binnen den cirkel met 5 KM. straal, werden door de Kamer volkomen gedeeld. Bij het hierboven sub VIII afgedrukte adres was reeds aangedrongen op verlaging van het aanvankelijk op f 120 voorgestelde abonnement voor de buitengemeenten. Door den korten tijd, toen voor de behandeling van de ontwerp- bepalingen en vooral voor het stellen van het adres beschik baar, was de Kamer toen zij erkende het gaarne de zware last, die te heffen vergoeding van aanlegkosten op de geabonneerden der aangrenzende gemeenten legt, ontgaan. Wel wees de Kamer er reeds op, dat niet alleen de inwoners der omliggende gemeenten belang hadden bij aan sluiting aan het Haagsche telefoonnet maar evenzeer de inwoners dezer gemeente bij een zoo groot mogelijk getal abonné’s in de buitengemeenten en dat inzonderheid voor de handeldrijvenden hier ter stede de telefoon van te meer waarde zou zyn, naarmate het net zich verder uitstrekte. Zij had daar nog bij kunnen voegen, dat zich o. a. te Voorburg bevindt het bureau der Mij tot Exploitatie van Tramwegen,, langs welker lijn veel goederen worden geëxpedieerd- Ten zeerste zou de Kamer het betreuren al werd de vrees daarvoor ook reeds in de eerste vergadering, die zij aan dit onderwerp wijdde, uitgesproken indien een collec tieve onthouding van aansluiting aan het net in de buiten gemeenten het gevolg moest zijn van te bezwarende voor waarden, I- VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 33

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 690