40 X. Tot den Algemeenen Nederlandschen Bond van Indus- trieelen en Handelslieden ter beantwoording van een missive betreffende de wenschelykheid om tot betere vertegenwoor diging van handel en nijverheid te geraken door instelling van een Raad van Handel en Nijverheid. De Kamer verklaarde, dat ook naar haar meening de organisatie der Kamers van Koophandel ernstige gebreken aan kleefden. Het was dan ook op haar initiatief geweest, dat in 1895 alhier een bijeenkomst was gehouden, waartoe afgevaardig den van alle Kamers van Koophandel en Fabrieken in Neder land waren uitgenoodigd, ter bespreking van noodig geachte verbeteringen in de organisatie dezer lichamen. Op die bijeenkomst was besloten onder leiding der Amster- daxnsche Kamer een commissie te vormen tot het ontwerpen Bovendien kwam de heffing van een vergoeding van aan- legkosten, als nu vastgesteld, niet biliyk voor. Hadden er tot nog toe geen telefonische aansluitingen in de aangrenzende gemeenten (wier kom binnen den concessiecirkel ligt) bestaan en was dus de mogelijkheid niet uitgesloten, dat ten behoeve van wellicht slechts één geabonneerde een volledige leiding naar diens woonplaats moest worden gelegd, dan zou een dergelijke heffing gerechtvaardigd kunnen zijn. Dit was echter geenzins het geval. Zoowel te Voorburg als in Loosduinen en Rijswijk bestonden sinds langer of korter tijd verschillende aansluitingen aan het net der Nederlandsche Beil-Telefoon Mij en het zou weinig moeite hebben gekost zich te vergewissen, of op een dergelijk aantal aansluitingen ook voor het nieuwe net zou kunnen worden gerekend. Al werd ook dezerzijds evenmin als in het adres der Voorburgsche abonné’s de billijkheid geheel ontkend, dat de telefoon in de omliggende gemeente iets duurder is, een abonnementsprijs van f 80 voor buiten de gemeente wonende geabonneerden, als door den Raad vastgesteld, leverde reeds een voldoende bevoorrechting op voor de inwoners der exploiteerende gemeente. De exploitatiekosten toch werden door den heer Directeur der gemeentewerken gesteld op f 30 per abonné. Derhalve blijft voor rente en afschrijving der kosten van aanleg enz. van het abonnement der niet-Hagen aars f 50.— over tegen f 35.— van de abonnementen der inge zetenen d. i. ruim 42 °/o meer. Hierin lag toch wel voldoende vergoeding voor de risico, die de inwoners dezer gemeente wè] en die der omliggende gemeenten niet dragen. De Kamer veroorloofde zich daarom den Raad het boven bedoeld adres zeer dringend voor een gunstige beschikking aan te bevelen. 33 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 691