1 1 53 straat, aan de Herasterhuisstraat en aan de Rijswijksche- straat, op Zondagnamiddag, van 1 April 1902 tot 31 Maart 1903, voor f45; a»m g i n g aan F. A. van Loon een lokaal in de Gemeente school aan de Vlietstraat, van 1 September 1902 tot 31 Augustus 1906, op Zondagmiddag, voor flö’sjaars; aan het Bestuur der Zondagschool van den Nederlandschen Protestantenbond: a. drie lokalen in de Gemeenteschool aan de zuid- oostzijde van de Korte Lombardstraat en in de Gemeente school aan de Falckstraat, van 1 September 1902 tot 31 December 1907, op Zondagnamiddag, voor f90 ’s jaars b. een lokaal in de Gemeenteschool aan de zuid- oostzijde van de Korte Lombardstraat, in dejaren 1902 tot en met 1907, telkens gedurende de maanden October, November en December, op Zaterdagnamiddag, tegen betaling van f 5 voor elk tijdvak het Bestuur der Zondagschoolvereeni- „Spreuken 9: 10” twee lokalen in de Ge meenteschool aan de Van Dijckstraat, één lokaal in elk der Gemeentescholen aan de Roggeveenstraat en de Ammutiehaven, twee lokalen in de Gemeenteschool aan de De Gheijnstraat, één lokaal in de Gemeente school aan het Zieken en twee lokalen in de Gemeente school aan den Zwarteweg, van 1 September 1902 tot 31 Augustus 1903, op Zondagnamiddag, voor f 135,72, met inbegrip van de kosten van verlichting der school lokalen aan den Zwarteweg; aan het Bestuur der Christelijke Gerefor meerde Z o n d a g s c h o o 1v e r e e n i g i n g „Spreuken 8 176” een lokaal in de Openbare Lagere School der 2de klasse aan de Hoefkade, in de Openbare Lagere School der le klasse aan de Sirtemastraat, in de Open bare Lagere Hulpschool aan de Teniersstraat en in de Openbare Lagere School der 2de klasse aan de Van Ravesteijnstraat, op Zondagnamiddag, van 1 Mei 1902 tot 30 April 1903, voor f60;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 69