34 2 Toestand van het ameublement. In het ameublement kwam geene wijziging. Toestand van de verzamelingen en het archief. Voorzoover de geldmiddelen het gedoogden werden de ver zamelingen onderhouden en aangevuld. Met de beschikbare ruimte wordt gewoekerd om de vele en verschillende bezienswaardigheden zooveel mogelijk tot haar recht te doen komen. Het lydt geen twijfel dat veel meer ruimte noodig is om ook aan matige wenschen in dit opzicht te kunnen voldoen. In vorige jaarverslagen is daarop herhaaldelijk aange drongen en zijn maatregelen daarvoor aanbevolen. Ten einde vele schilderijen beter te kunnen tentoonstellen werd de inrichting der drie kleine benedenzalen geheel ge wijzigd, aan minder belangrijke zaken, welke zich vroeger in die zalen bevonden, werd elders eene plaats gegeven. Van schilderden, welke werden of zullen worden verdoekt zijn photographie├źn genomen. De marmeren groep van Benzoni, vermeld in het jaar verslag over 1901, is geplaatst op de kleine bovenzaal. Van den catalogus der voorwerpen verscheen een tweede druk, op de catalogi der schilderijen verschenen bijvoegsels. Het archief wordt geregeld bijgehouden. Personeel. Aan mejuffrouw de weduwe P. P. Schiedges geb. C. P, van Spronsen, die sedert 1876 concierge was, werd op haar verzoek met ingang van 1 December 1902 eervol ontslag uit hare betrekking verleend. Overeenkomstig onze aanbeveling werd door Uw College benoemd tot concierge J. H. Witte, sergeant-majoor titulair dd. officier by het Regiment Grenadiers en Jagers. Vermits de betrekking van concierge weder door een man wordt vervuld, gaven wij U te kennen, dat het ons wenscheljjk voorkwam ook dezen beambte van gemeentewege vrije boven- De drie kleine benedenzalen aan de straatzijde werden opnieuw behangen en voorzien van parketvloeren. In verband daarmede waren deze zalen en die aan de plaatszijde van 30 Januari 26 April gesloten voor het publiek. De verwarming van het gebouw liet bij strenge koude te wenschen over. De vochtigheid in den bodem geeft aan de binnenplaats een weinig oogelijk aanzien. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 702