i 1 I 34 I; id j; kleeding te verstrekken, evenals zulks ten opzichte der bedienden geschiedt. Bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 16 December werden de daarvoor noodige gelden toegestaan. Overwogen is, hoe de dienstkleeding der Museumbeambten is te wijzigen naar eischen van welstand en doelmatigheid; verschaffing van hoofdbedekking schijnt wenschelijk met het oog op het tochtige gebouw, dat bij strenge koude moeilijk is te verwarmen. De bijdrage der gemeente voor de verzameling bedroeg f 2500.— de verkoop van catalogi gaf eene opbrengst van f 120.— het saldo der jaarrekening bedraagt f 0.705. Hoewel de geldmiddelen iets minder schraal waren dan vorige jaren, zijn zij toch lang niet voldoende om de kosten van onderhoud der kostbare verzamelingen naar wensch te bestrijden. Drie der vele schilderijen, die herstelling behoeven, konden door den. verdoeker worden behandeld; voor niet meer dan 3 der 19 fraaie tapijtkussens, welke voorziening dringend noodig hebben, kon opdracht tot bewerking worden gegeven. De verkoopprijs der catalogi is zoo laag mogelijk gesteld, toch niet goedkoop genoeg naar enkeler meeningde kosten van het drukken der catalogi en andere noodzakelijke uit gaven noopten tot groote zuinigheid. A. Verzameling Schilderijen. a. Aankoopen. 1. Van den Heer C. F. L. de Wild, alhier. Eene schilderij gevende eene afbeelding van de gebouwen op het Binnenhof (Vy verzijde), den Hofvijver en den Langen Vijverberg; toegeschreven aan een der La Fargue's. (Doek). 2. Van de Firma Deernes te Brussel. Eene schilderij, Rotsachtig landschap, gemerkt M. v. Utten- brouck f 1625. (Paneel). 3. Van den Heer D. F. Andreoli, alhier: Een schilderijtje w’aarop vermeld „Historiesche afbeelding van de gestrande wallvisch en de aankomste van Prince Maurits op het strandt by Schevelingen op de 4de van Sprok kelmaand Anno 1598.” Naar het leven geschilderd door F. van der Venne. (Paneel). b. Geschenken. Van de Vereeniging 'tot het oprichten van een Museum van Moderne Kunst. 3 VEKSLAG GEMEENTEMUSEUM. I I, Financiën. Aankoopen, aanwinsten en verliezen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 703