34 4 B. Verzameling historische en kunstvoorwerpen. Aangekocht den 9en Juli 1902 in het verkoophuis der Notarissen. Een Gevelsteen hoog 66 cM. breed 44 cM. waarop een beeld, hoog 44 cM., voorstellende den Schutspatroon van het schoen- makersgilde en het opschrift: bit is in Sinte Ghrispyn. 1620. Zie van Lennep en Tergouw, De Uithangteekens. Deel II pag. 112. f Vermoedelijk is de steen in 1854 genomen uit den voor gevel van het voormalig gildehuis in de Wagenstraat. Eene teekening op ware grootte van den steen, bevindt zich in den Hist. Top. Atlas onder n°. 1202. c. In bruikleen ontvangen. Van Mevrouw de Dre. Mr. J. D. C. C. W. Baron de Constant Rebecque gebn. Jonkvr. H. S. Hora Siccama, alhier. 1 2. Levensgroote portretten ten voeten uit van wijlen H.H. M.M. Koning Willem II en Koningin Anna Paulowna; als Prins en Prinses van Oranje. (Doek). De schilderijen zijn geteekend Kinson. Franqois Kinson, Vlaamsch schilder, geboren te Brugge in 1770 en aldaar overleden in 1839, was leerling van de Academie te Brugge, doch werkte geruimen tijd te Parys. Zijn werk herinnert aan dat van David. Aanvaard door den Gemeenteraad in zijne zitting van 16 December 1902. 3. Van Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers, Lid dezer Commissie. Portret van Jan Adriaensen met zijne 3 kinderen; op het schilderijtje tal van bijschriften omtrent de ge portretteerden. (Paneel). Herkomstig van de veiling Fred. Muller, Amsterdam, April 1901. 1. De „Sint Jan'skerk te Gouda”, gemerkt Richard Bisschop. (Paneel). 2. In het Bosch, gemerkt Bernh. Höppe. (Doek). 3. Zomer, gemerkt Willy Martens. (Doek). 4. Uitgaande kudde, gemerkt T. Mesdag. 5. Door de sneeuw, gemerkt H. O. van Thol. De nummers b 1 3 werden aangekocht op de tentoonstelling van Pulchri Studio, 1902; de nummers b 4 en 5 op de ten toonstelling van schilderijen door Taco Mesdag en van Thol. a. Aankoopen: VERSLAG GEMEENTEMUSEUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 704