I I i a f 1 5 C. Verzameling Prenten. a. Aankoopen: Vaiji den Heer L. Schouten Wzn., Em. Predikant te Utrecht, elf portretten van Haagsche Predikanten der Nederduitsch Hervormde Gemeente. b. Geschenken: Van Mevrouw de Weduwe Dr. A. R. Ruitenschild—Gerlings te Utrecht, ingevolge den wensch van haren overleden echt genoot, zoon van wjjlen Dr. G. Ruitenschild te 's-Gravenhage. 1. Een album, gebonden in donkerblauw fluweel, kwistig versierd met gouden ornamenten, voorzien van gouden slot en sleutel. Op het voorvlak, in goud de beeltenis van wijlen Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden. Het album bevat o. m. een eigenhandig geschreven opdracht aan Dr. G. Ruitenschild, Hofprediker te ’s-Gravenhage, onderteekend 20 September 1859. Frederik Pr. der Nederlanden. Het album werd geschonken ter gelegenheid van het afleggen der geloofsbelijdenis in de Nederduitsch Hervormde Gemeente, door H. K. H. Prinses Maria der Nederlanden. Een levensschets van den gehuldigde komt voor in de Han delingen der Nederl. Maatschappij van Letterkunde van 1878. Het geschenk werd aanvaard door den Gemeenteraad in zjjne zitting van 8 April 1902. (Zie ook penningen). Van Jhr. J. C. F. Westpalm van Hoorn van Burgh, namens de Erven van wijlen den kunstschilder M. W. Liernur, alhier. 2. Een gesneden houten pepermolen, wellicht Russische Kunstnijverheid uit het begin der 170 Eeuw. Aanvaard door den Gemeenteraad in zijne zitting van 8 April 1902. Van den Heer L. A. H. de Wolf, alhier. 8. De steenen enz., vormende het poortje, behoorende tot het in Juli 1902 afgebroken huis, hoek Kneuterdijk en Hooge Nieuwstraat, Zuidzijde. 4. Het zandsteenen ornamentwerk der beide frontispices, welke zich bevonden in den voor- en zijgevel van oven genoemd huis. (Zie verder onder Prenten). Van den Heer J. C. Kok, alhier. 5. Een gevelsteen, waarop uitgebeiteld een springende haas in een koolveld. 6. Een gegoten ijzeren haardplaat, met het jaartal 1687 en in de benedenhoeken de letters C. S. Beide voorwerpen afkomstig van een in Juli 1902 afge broken huis in het Kalvermarktshofje. ill VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 705