L 34 0 4? - 2. Drie teekeningen van de kamerbetimmering. (Cats, der Voorw. n”. 538e), eenige voorwerpen in het Museum bewaard en een plan tot tentoonstelling daarvan in verband met eene aanbevolen verbouwing der loods op de plaats. Van den Heer J. M. Bouscholte, Secretaris der Commissie. 3. Photographic van het Zieken met gezicht op „De Plet- terij” en de Kraan op het Rijswijksche Plein. Van den Heer K. H. Terwinkel Jr., alhier. 4. Photographic van de brug by de Anna Paulownastraat sedert 1901 vervangen door eene overkluizing. Vergrooting naar de plaat van eene vroegere gedane opneming. Zie Verslag 1900. Invs. n". 6615. Van Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers, Lid der Commissie. 5. Programme des Tableaux-Vivants, uitgevoerd 6 Februari 1901 in het Koninklijk Paleis, door Dames en Heeren der Hofhouding van H. M. de Koningin en anderen, ter gelegen heid van H. M.’s huwelyk. Omslag van het Programma geteekend door G. Sturm. 6. Verschillende afbeeldingen van winkelgebouwen alhier, dienende voor reclame en adressen van handelaren. Van den Heer L. A. H. de Wolf, alhier. 7. Photographic van het in 1902 afgebroken huis aan den Kneuterdijk, waarop zoowel de voor- als zijgevel goed zicht baar zijn. Dit fraaie huis was merkwaardig voor Hagenaars. O. a. woonde daarin Jhr. H. C. A. Ver Hüell, ter nage dachtenis van wien de bank aan den Ver Hüellweg is opge richt. (Zie ook onder Voorwerpen.) Men leze over het huis ook J. van Lennep, „de Moeder en de Magistraat”. 8. Bouwkundige teekening van het voormalig poortje in de Hooge Nieuwstraat. Van den Heer D. C. van der Borght, alhier. 9. Photographic van het huis en het poortje genoemd sub 7 en 8. 10. Photographic van een gedeelte der Groote Bierkade. Van den Heer W. de Vrind Jr., alhier. 11. Photographic. Brouwersgracht richting Prinsengracht, voor de demping, Juni 1902. Van den Heer Paul Leroi te Parijs, Hoofdredacteur van het tijdschrift „L’Art”. 12. Gravure door Ferdinand Leenhof!’ naar Jozef Israëls’ „Intérieur de village”. 13. Als voren. „Two fast friends”. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM. i i|

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 709