I a 34 11 Prentenstandaard. I O vloed in 1570, waarvan echter den Haag niet te duchten had. Wat de topographic betreft is de afbeelding waarschijnlijk genomen naar de prent van 1598. Van den Heer J. H. Tersteeg, alhier. 21. Photographic naar de schilderij van J. C. Droochsloot. (Cat. N“. 88). 3 exemplaren. Van de firma Vinkenbos en Dewald, alhier. 22. Photographic naar de schilderij van Maurits Leon. Ontwinding der wetsrol. (Cat. N°. 260) 3 exemplaren. 23. Photographic naar de schilderij Hub. van Hove. Eene synagoge. (Gat. n". 222) 3 exemplaren. D. Verzameling munten en penningen. Geschonken door Mevrouw de W’eduwe Dr. A. R. Ruiten schild Gerlings te Utrecht. (Zie Nu. b. 1. onder voorwerpen). 1. Een gouden pryspenning van de Leidsche Hoogeschool, behaald in 1823 door den Student G. Ruitenschild, den lateren Hofprediker, naar aanleiding van zijn antwoord op een prijs vraag uitgeschreven door de faculteit der Godgeleerdheid. De penning is gemerkt Simon G(raveur) P(oinsonneur) du Roi en wTerd geslagen in 1821. Afgebeeld bij Dirks (1813—1863). N°. 197. In den prentenstandaard werden tentoongesteld: Eene verzameling prenten betreffende de Groote Kerk, het Stadhuis en omgeving; de portretten van Haagsche predikanten, aangekocht ter aanvulling van de reeks portretten welke het Museum reeds bezat; eenige teekeningen van A. Wijnantsz, o. a. afbeeldende de Gothische Zaal, gebouwd door Koning Willem II, met de daarin tentoongestelde schilderijen en kunstvoorwerpen als miniaturen weêrgegeven, zoodat het inwendige aanzien van dit kortstondig bestaan hebbend Museum duidelijk waarneembaar is. Wijnantsz werkte alhier in de eerste helft der 19e eeuw voornamelijk voor Koning Willem II. Voortseenkostbaarteekeningetje vanhetHuyghens- huis op het Plein, door Constantijn Huyghens (den zoon); eenige lichtdrukken van de firma Kleinmann en Co. te Haarlem, naar schilderijen in het Museum, bijeengebracht door de Vereeniging tot het oprichten van een Museum voor Moderne Kunst. Een gedicht „Wellekomst” aan den Koning-Stadhouder het facsimile van een brief door Spinoza geschreven den 14 December 1673 alhier aan Professor Groevius te Utrecht. Eene photographic van het fraaie hoekhuis op den Kneuter- F VERSLAG GEMEENTEMUSEUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 711