I I u 1 BJJlage 35 VERSLAG omtrent de Brandweer der gemeente ’s-Gravenhage over het jaar 1902 1 Van 1 Januari tot en met 31 December hadden plaats 55 schoorsteenbranden, 120 kleine binnenbranden, 12 zware binnenbranden, 15 uitslaande branden, 24 buitengewone branden, te zamen 226 brandenbovendien waren er nog 48 brandge- ruchten, terwijl 185 maal uit baldadigheid, door middel van brandschellen, noodeloos werd gealarmeerd. De bewering, in het vorige jaarverslag uitgesproken, n.l. dat elk jaar het aantal baldadige alarmeeringen toeneemt, werd ook, helaas, dit jaar bewaarheid. Duidelijk komt dit uit bij het naslaan der brandweer-ver- slagen over de laatste vijf jaren, waaruit blijkt, dat in de jaren 1897 tot en met 1901 respectievelijk plaats hadden: 42, 31. 43, 64 en 100 baldadige alarmeeringen, terwijl dit getal in dit verslagjaar reeds tot 185 gestegen is. Wijl de inrichting der brandschellen zoodanig is, dat het oproepen der brandweer daarmede een minimum van tijd kost, wat voor werkelyke brandmeldingen een groot voordeel is, is het voor de politie moeilijk de bedrijvers dezer balda digheden te ontdekken. Toch is dit een enkele maal gelukt, maar hoewel proces-verbaal werd opgemaakt is bestraffing door de justitie achterwege gebleven. Waar dit euvel in zoo groote mate toeneemt en de inwo ners blijkbaar niet mede willen werken om dit tegen te gaan, zal er ernstig over gedacht moeten worden om het in werking stellen der brandschellen meerderen tijd te doen kosten, waardoor de kans op ontdekking vergroot w’ordt en de vrees daarvoor wellicht heilzaam zal werken. Het nadeel van minder vlugge alarmeering wordt dan eenigszins opgewogen door het voordeel, dat de manschappen der brandweer niet onnoodig bij tij en ontij in de voor hen zoo noodige rust gestoord worden. F 'I u

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 714