I 35 Personeel en oefeningen. Vrijwilligers. De brandmeester van spuit badhuis, de Heer 0. de Jong, ontviel aan het corps door overlijden. In deze vacature, evenmin als in andere bestaande, werd voorziening getroffen met het oog op de in behandeling zijnde reorganisatie. Viermaal werden de vrijwilligers geoefend onder leiding van den Commandant; die uit den Haag op de oefeningsplaats van het Centraal-Station, die uit Scheveningen aan het havenkanaal aldaar. Bij brand werd dit jaar van het vrijwilligers-corps geen enkele maal gebruik gemaakt. b. Vast personeel. Op 31 December 1902 bestond het vaste personeel uit: 1 Commandant. 1 Eerste Brandmeester. 2 Telegrafisten (van wie één tijdelijk.) 1 Hoofdbrandwacht le klasse. 4 Hoofdbrandwachtën 2e klasse. 2 Machinisten. 1 Brandwacht-hulptelegrafist. 1 hulpmachinist. 1 le klasse kraandraaier. 10 Brandwachten le klasse. 13 2e 17 3e Een telegrafist en twee brandwachts 2e kl. werden eervol ontslagen, de beide laatsten op verzoek; twee brandwachts 3e kl. werden bevorderd tot 2e klasse en twee brandwachts 3e kl. aangesteld. De gezondheidstoestand was gunstiger dan de laatste jaren, ziek waren gedurende 170 dagen één man, 46 twee 2 drie Het gedrag der manschappen was zeer goed. De oefeningen met blusch- en reddingsmaterieel hadden geregeld plaats. Voortgegaan werd met het geven van les in eerste hulp by ongelukken”; 14 man hebben bij het einde van dit jaar een volledigen cursus doorloopen. Tienmaal werd dit jaar door manschappen van het perso neel de eerste hulp verleend bij verwondingen tengevolge van brand of andere oorzaken. De brandwacht 2e kl. P. G. Meeuwisse ontving dit jaar van de Maatschappij tot redding van drenkelingen te Amsterdam VERSLAG BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 720