B^lage 37 Ingevolge uwe opdracht, bij missive van 22/29 December 1902, n°. 11314/50, le afd. A, om u een rapport van mijne verrichtingen en bevindingen over het jaar 1902 te doen geworden, heb ik de eer U omtrent onderstaande rubrieken het volgende te berichten. VERSLAG van den tvjdelvjken Inspecteur ter bestrijding der Cholera. Ontsmetting. Het toezicht op de ontsmetting van Gemeentewege van woningen en goederen der personen, aangetast door in de wet genoemde besmettelijke ziekten, bleef mij opgedragen. Sedert een aantal jaren geschiedt de ontsmetting van woningen en goederen van min- en onvermogenden alhier kosteloos, indien door den behandelenden geneesheer een daartoe bestemd formulier wordt ingevuld en aan de Directie der openbare reiniging gezonden. Nadat het stuk vervolgens aan mij is ter hand gesteld, wordt de ontsmetting onder mijn toezicht uitgevoerd. Het aantal der op dien grond verrichte ontsmettingen, waarvan eene opgave in het jaarlijksch verslag van den Directeur der openbare reiniging voorkomt, was niet groot. Besmetteiyke ziekten. Mijne bemoeiingenin zake dit onderwerp wraren in het afgeloopen jaar ongeveer dezelfde als in de vorige jaren. Ik ontving dagelijks van het Bureau van Medische politie de opgave van gevallen van besmettelijke ziekten, die volgens de wet aan het Gemeentebestuur moeten worden aangegeven. Deze opgave stelde mij in staat om kennis te verkrijgen van den loop en uitbreiding van elke soort dezer besmette lijke ziekten, en gaf mij, onder omstandigheden, aanleiding om het aangetaste gezin te bezoeken en, zoo noodig, met den behandelenden geneesheer in overleg te treden, of hulp van Gemeentewege ten aanzien van isoleering van den Zieke en desinfectie van woning, goederen, se- en excreta gewenscht zou zyn. De opgave der aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten naar soort en plaats verschijnt jaarlijks in het Gemeenteverslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 726