37 L I Barakken en Quarantaine-inrichtingen. Grooter was het aantal malen dat ontsmetting of vernietiging van goederen werd verzocht door alhier bestaande inrich tingen, die zich wyden aan behandeling of verpleging van zieken of misdeelden, zoo als het gesticht Bronovo, het Kinderziekenhuis, de Inrichting voor Ooglijders, de Vereeni- ging het Roode Kruis, het Luthersche weeshuis, het Roomsch- Katholiek weeshuis, de ziekenverpleging in de Delistraat en te Scheveningen, het Bestuur van den Diaconessen-arbeid in wijk VIII der Ned. Herv. Gemeente alhier. Al deze inrichtingen maakten gretig gebruik van de door uw Bestuur verleende toestemming tot kostelooze ontsmet ting van goederen in de ovens der Gemeente, en een gede tailleerd verslag van het aantal en de soort van goederen, aan ontsmetting onderworpen, vindt jaarlyks zijne plaats in het rapport van den Directeur der openbare reiniging. De ontsmetting der woningen en goederen wordt uitge voerd door vast personeel aan de openbare reiniging werk zaam, maar dat voor het speciale doel van ontsmetting opzettelijk geoefend is. Het bestaat uit een opzichter en een tiental werklieden. Voor de ontsmetting van beddegoed, kleederen, tapijten, gordynen enz. zijn gebruikt de twee kleine desinfectie-ovens, staande op de aschstaal alhier, waar van de een vast, de andere verplaatsbaar is. Van de groote, zeer goed ingerichte ontsmettingsoven, staande by de aschstaal te Scheveningen, is geen gebruik gemaakt. De barakken, beschikbaar- voor het opnemen van lijders aan besmettelijke ziekten, en onder mjjn toezicht staande, zijn: lo. de yzeren cholerabarakken in de Rozenburgstraat met een twintigtal bedden, en steenen bygebouw, waarin een klein bacteriologisch laboratorium en woning van den bewaker. 2o. de houten pestbarak te Scheveningen in de Westduinen, met bacteriologisch laboratorium en twintig bedden. 3o. de houten typhusbarak aldaar, tevens ingeval van nood bestemd als annex van de pestbarak voor woning-wan het geneeskundig en verplegend personeel, met tien bedden. 4o. een kleine steenen barak met twee bedden. Naast deze barakken staat eene kleine woning, waarin de bewaker gehuisvest is. Van al deze barakken is in 1902 geen gebruik gemaakt. De Quarantaine-huizen zijn: één in de Parallelweg met 20 bedden, en één in de Vuur- ‘2 VERSLAG VAN DEN TIJDELIJKEN INSPECTEUR

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 727