37 Geneeskundig toezicht op Scholen. Het dienen van consideratie en advies aan Burgemeester en Wethouders. Een groot deel van mijne werkzaamheden bestond in het afgeloopen jaar in het regelmatig bezoeken van 40 koste- looze- en tusschenscholen, dat 159 malen plaats had. Ofschoon het schoolbezoek mij, eenige jaren geleden, werd opgedragen met het oog op het bestaan van hoofdzeer, oog- en oorgebreken onder de leerlingen, heb ik langzamerhand dat onderzoek uitgebreid tot het opsporen van ziekten van verschillenden aard, waaronder ook de besmettelijke koortsige ziekten behooren. Ik heb daarbij ook nu weer getracht, even als ik in vroegere jaren daarvan berichtte, de zieke kinderen, met behulp van de hoofden der scholen en klassen-onderwijzers, zooveel mogelijk onder deskundige behandeling te stellen, en daarbij steeds op het oog gehad om gebruik te maken van de allengs toenemende gelegenheid tot het doen raadplegen van specialiteiten op verschillend gebied der geneeskunde. De talrijke poliklinieken hier ter stede gevestigd, waarvan een deel door de Gemeente financiëel wordt gesteund, waren mij daarbij eene welkome en in vele opzichten vruchtbare gelegenheid tot het bereiken van het beoogde doel. Ook de wijkafdeelingen waren zeer behulpzaam in het behandelen van verschillende gebreken, hetgeen vooral het hoofdzeer baakstraat te Scheveningen met 20 bedden, beide met ver plegend personeel voorzien. Ook van deze inrichtingen is in 1902 geen gebruik gemaakt. Onder deze rubriek vermeld ik, dat schriftelijke of monde linge besprekingen plaats hadden over kwesties betreffende eventueele verpleging van pokkenlijders onder grondwerkers aan den bommenhaven te Scheveningen, over de beant woording van vragen omtrent den alhier bestaanden ont- smettingsdienst, gesteld door den Directeur van dien dienst te Parijs, over het toestaan van kostelooze ontsmetting van goederen van liefdadigheidsgestichten alhier, over tegemoet koming aan klachten van bewoners dezer Gemeente over hinder of schade, hun toegebracht door de aanwezigheid van stinkende riolen, varkenshokken, mestvaalten enz., over voortzetting van in het vorige jaar ondernomen pogingen tot verdelging van ratten in riolen enz. door het plaatsen van vergiften, en meer andere dergelijke onderwerpen. 3 TER BESTRIJDING DER CHOLERA.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 728