ALPH ABETI8CH REGISTER. I I I Si 16 3 159 153 10 23 23 129 95 107 150 16 104 63, 80, 97 en 103 128 i Aanbestedingen Aanmonstering van scheepsvolk Academie v. Beeldende Kunsten, zie Onderwijs (Middelbaar) (Verslag van den toestand der) Bijlage 23. Ambachtsschool, zie Onderwijs (Middelbaar) en Ambtenaren (Gemeente-) bij de Gemeentewerken en beambten bij de gasfabriek, zie Gasfabriek. ter Gemeentesecretarie van den Burgerlijken Stand Apotheek (Verslag v. Inspectores der gemeente-). Bijlage 16. Arbeid (Kamers van) Archieven Archivaris Armbestuur (Verslag van het Burgerlijk), Bijlage 24. Armenzorg (Vereeniging) Armwezen Arti et Industries (Vereeniging) Avondschool, verbonden aan de ambachtsschool 149 Baden182 Badinrichtingen178 Bankinstellingen, zie Kamer v. Koophandel en Fabrieken. Bank van Leening (Verslag van den staat der), Bijlage 30.1. Barakken en quarantaine-inrichtingen, zie Beukema. Bedrijven (Inrichtingen, in verband staande met de uitoefening van Handel en andere) .172 Begraafplaatsen97 en 107 Begroeting (Gemeente-)24 Belastingen24 (Hoofdelijke Omslag), Bijlage 10. Bell-Telephoon-Maatschappij (Verslag der), Bijlage 36. Bescherming van dieren (Vereeniging tot). Beschoeiingen Besmettelijke ziekten, zie Beukema, en (Tabel van aangegeven gevallen van), Bijlage 13 Bestedelingenhuis, Bijlage 24, bladz. 5. I 162 Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 7