I 64 b Straten, pleinen, riolen, slooten, drinkbakken, pompen en waterplaatsen. 10015 141053 10216 402493 500000 l3/a, ,S/2U 10 n;„ gebouwen en -scholen aan .1. C. K. Toole alhier, voor f 690 het leveren van meubelen, ten behoeve van de school aan de Stortenbekerstraat aan J. H. de Swart alhier, voor f 4307 het leveren van meubelen, ten behoeve van de school aan de Messstraat, aan J. A. Rietveld te Scheveningen, voor f4900: het verrichten van buiten- en binnenverfwerken aan verschillende gemeentescholen en -gebouwen aan A. M. Biermasz alhier, voor 1'17.595; het bouwen van een gymnastieklokaal bij de school aan de Badhuiskade aan de coöperatieve bouwvereeni- ging „de Wilskracht” alhier voor f5877; het bouwen van een school aan de Messstraat aan A. Toorenvliet alhier voor f53.000. Quenastkeien cM. De bestrate oppervlakte, die 1668400 M- bedroeg op 1 Januari 1902, vermeerderde in dat jaar met 117293 M- en bedroeg dus 1785693 M2 op 31 December 1902. Tengevolge van het herhaaldelijk, doch noodzakelijk opbreken van de straten ten behoeve van aanleg of herstelling van riolen en gas-, water- en electrische geleidingen, en ten behoeve van het aansluiten van particuliere riolen aan de gemeenteriolen, vereischte het behoorlijk onderhoud van de straten ook in het afgeloopen jaar weder groote inspanning. Dit onderhoud werd uitgevoerd door H. Jongenburger, aannemer te Waddinxveen, voor den prijs van f 0,189 per M2, zijnde het werk hem voor dien prijs gegund voor het jaar 1902. Voor bedoeld onderhoud en de vernieuwingen werden aangekocht 121961 stuks melaphyr Ourthe Lava scoriaebricks getrokken Grijze Waalklinkers. 1°. Straten en pleinen. n n ®/j2n n T) n n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 80