70 4866 M. Samen 5810 M. Overgebracht Gedeelte Bezuidenhoutscheweg en 2 straatgedeelten ten Z.O. van dien weg Verbreeding Stationsweg en Hoefkade 264 680 De oppervlakten herstrating en nieuw gelegde bestra ting in alle boven opgegeven straten bedroeg 435961 M2., waarvan 346308 M2. bij aanneming en 89653 M2. door straatmakers der Gemeente werd uitgevoerd. Onder deze oppervlakten zijn begrepen de voor rekening van de Brandweer, de Gasfabriek, de Duin waterleiding en de Gemeente Telephoon herlegde be stratingen, over respectievelijk 1919 M2., 18225 M2., 10836 M2. en 27869 M2. Op een verzoek van bewoners en eigenaren van perceelen in de Pieter Bothstraat om stappen te doen tot doortrekking van deze straat tot de 1ste Van den Boschstraat, werd overeenkomstig het praeadvies van Burg, en Weth. in de Raadsvergadering van 7 Januari afwijzend beschikt, omdat die doortrekking, waarvoor een zeer aanzienlijke uitgaaf noodig is vooralsnog niet genoegzaam van algemeen belang is te achten, en bovendien wordt belemmerd door een als erfdienst baarheid op een der aan te koopen perceelen gevestigd verbod van gemeenschap met de Van den Boschstraat. In de Raadsvergadering van 5 Februari werd goed gekeurd een plan van aanleg van 2 straten op perceelen, liggende aan den Bezuidenhoutscheweg, tusschen de terreinen der ’s-Gravenhaagsche Bouwgrond-Maatschappij „Zuiderbosch” en die van de uitspanning „Overbosch”. In verband met in het vorige jaar gevoerde onder- handelingen tusschen de Gemeente en den Groot-Hertog van Saxen-Weimar over aankoop van het domein „Zorgvliet” c. a., welke onderhandelingen niet tot het begeerde resultaat hadden geleid, werd van de 's-Graven- haagsche Bouwgrond-Mpij. „Duinoord” een schrijven onder dagteekening van 13 Februari ontvangen, houdende mededeeling, dat zij bereid is onder daartoe binnen 3 maanden overeen te komen voorwaarden ten behoeve van de Gemeente ontheffing te verleenen van de ten behoeve dier maatschappij bedongen servituten en r T

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 86