I 71 I i verplichtingen ten laste van het park Zorgvliet. Deze aanbieding werd krachtens Raadsbesluit van 11 Maart, onder dankbetuiging, voor eventueel later gebruik aanvaard. Van mr. A. E. H. Goekoop, die er later in geslaagd was het park Zorgvliet, groot circa 88 Hectaren be nevens de gronden in den Zegbroekpolder ter grootte van circa 141 Hectaren, in handen te krijgen, werd bij schrijven van 13 Augustus de aanbieding ontvangen al deze terreinen voor f 4.500.000 aan de Gemeente te verkoopen op de voorwaarden daarbij door den eigenaar gesteld, waarbij mr. Goekoop zijnerzijds ontheffing verleende van het bovenvermelde servituut. In de Raadsvergadering van 16 September werd aangenomen het praeadvies van B. en W. om niet op het aanbod van mr. Goekoop in te gaan. In verband met de bebouwing van een perceel aan de N.-O. zijde van de Van Ostadestraat nabij de Jacob Catsstraat werd de rooilijn van de Van Ostadestraat daar ter plaatse bij Raadsbesluit van 18 Februari vastgesteld. In de Raadsvergadering van 11 Maart werd besloten tot aanleg in het Nieuwe park van een weg over het Gemeenteterrein aan de N.W.zijde van den Wagenaar- weg, tusschen den Van Lennepweg en Badhuisweg. Een plan voor stratenaanleg op het terrein van de villa „Duinlust” aan den Scheveningscheweg werd goed gekeurd in de Raadsvergadering van 8 April en in verband daarmede besloten tot het op kosten van de Gemeente verleggen van de krachtens Raadsbesluit van 17 Augustus 1886 aangelegde straat langs de Westzijde van de Gemeenteschool aan de Duinstraat. Het voorstel tot goedkeuring van een stratenplan op de terreinen van de Bouwgrond Mij „Hoefkade”, gelegen tusschen de Hoefkade en de Broeksloot, werd in de Raadsvergadering van 27 Mei aangehouden, daar de Raad noodig oordeelde afwachting van de goedkeuring van het ter voldoening aan de Woningwet op te maken algemeen plan van uitbreiding van de Gemeente. Nadat ook op een nader verzoek van genoemde maatschappij om het stratenplan alsnog al of niet ge wijzigd goed te keuren, ingevolge Raadsbesluit van 8 Juli, afwijzend was beschikt, werd door de maat-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 87