i j 73 a 1 Nadat pogingen om een aan particulieren toebe- hoorend gedeelte van de Hobbemastraat, waarvan de bestrating in zeer slechten toestand verkeert, in der minne te verkrijgen, hadden gefaald, werd door den Gemeenteraad den 25en Maart besloten tot H. M. de Koningin een adres te richten ter verkrijging van een wet verklarende tot een werk van algemeen nut het bestraten van het bedoelde gedeelte der Hobbemastraat, waarop alzoo de onteigeningswet van toepassing is. De ter voldoening van art. 7 der onteigeningswet noodige 1ste ter visielegging der stukken had plaats van 19 Juni tot en met 25 Juli. Den 16en Augustus werd door de Regeering een wetsontwerp ingediend voor een tot zeer geringen om vang beperkte, grenswijziging tusschen ’s-Gravenhage en Loosduinen. De Gemeenteraad besloot den 28en October zich met een adres te richten tot de Tweede Kamer der S.-G. houdende verzoek het daarheen te leiden, dat bij het overwegen van het wetsontwerp rekening worde ge houden met het plan van grenswijziging, zooals dat is omschreven in het Raadsbesluit van 16 October 1900, d. i. in overeenstemming met die van het Raadsbesluit van 30 Mei 1899 (zie Jaarverslag over 1900, bl. 66); óf wel subsidiair eenige, in ieder geval noodzakelijke wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de grenzen, zooals die in het wetsontwerp waren omschreven. Ten slotte nam de Regeering over een voorstel van de Commissie van Rapporteurs, waarbij de grenswijziging werd gevolgd, nagenoeg zooals die in 1900 door G. S. van Z.-H. was ontworpen (zie Jaarverslag over 1900. hl. 65). Het gewijzigde wetsontwerp werd door de beide Kamers der S. G. aangenomende wet tot wijziging van de grens volgens dit wetsontwerp is opgenomen in het Staatsblad van 31 December 1902 no. 262. De oppervlakte der Gemeente wordt tengevolge van deze grenswijziging uitgebreid met 653 H.A. In het laatst van het jaar ontvingen B. en W. van G. S. om advies een schrijven van den Minister van Het ingediende wetsontwerp werd den 24en December door de Tweede Kamer der S.-G. aangenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 89