76 1901 aan B. en W. Jaarverslag over 1901 is medegedeeld werden bij K. B. van 2 Januari 1902 no. 13 Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, op grond van een gepleegde informaliteit bij de indiening van het adres van appel, door den Raad van State niet ontvankelijk verklaard in hun booger beroep. Tengevolge daarvan kon den 30en Januari worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de grond- duikers onder de Afzanderijvaart en onder het Afvoer kanaal, beide met aansluitende gedeelten verzamelriool, de eerste tevens met 2 aansluitende gedeelten moerriool. De grondduiker onder de Afzanderijvaart c.a. is gereed, de werkzaamheden van den duiker c.a. bij het Afvoerkanaal waren op het laatst van het jaar in vollen gang, doch ondervonden vertraging door het vriezende weer. Intusschen was den 23en Januari, nadat door G. S. 29 October bij beschikking van 2 November vergunning volgens de Hinderwet was verleend tot de oprichting voor een stoomgemaal der rioleering aan de Lijnbaan, openbaar aanbesteed het maken van een machine- en ketelgebouw met toebehooren voor het stoomgemaal aldaar. De gebouwen waren aan het eind van het jaar onder de kap. Aan het eind van het jaar waren de machines en pompen aan de fabriek van de firma Louis Smulders Co. te Utrecht nagenoeg geheel afgewerkt en in elkaar gesteld; de ketels waren in het ketelgebouw aangevoerd. Den 13den Maart werd openbaar aanbesteed het leggen van de persleiding voor het Hoofdstoomgemaal met loozingen op het afvoerkanaal voor en achter de schutsluis. Dit werk kwam in September gereed, waarna in het begin van October de proefbemaling van het stoomgemaal plaats had aan de gestelde eischen werd voldaan. De levering der buizen voor de persleiding was opge dragen aan George Wilson alhier voor f 11249. Bij schrijven van 13/17 Januari en bij schrijven van 26/29 September richtten B. en W. zich met aanvragen om vergunning voor het uitvoeren van werken voor de rioleering tusschen den Zuid-Buitensingel en de Veen kade tot Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 92