I I n de oude riolen werd weder Bij schrijven van 20 26 Maart en van 13 November werd van Dijkgraaf en Heemraden bericht ontvangen dat hun College meende bezwaar te moeten maken tegen het verleenen van vergunning voor sommige dier werken, omdat niet tevens vergunning gevraagd was voor andere werken, voor welke B. en W. meenen, dat het vragen van vergunning niet noodig is. Het openbaar belang der voorgenomen werken erkend zijnde bij de Wet van 10 November 1900 (Staatsbl. no. 181) en bij K. B. van 26 Juli 1902 no. 26 hebben B. en W. besloten op grond van Art. 3 der Wet van 23 Mei 1899 (Staatsbl. no. 129) de vereischte vergunning te vragen aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Den 19den Juni werd intusschen, voorloopig achter wege latende de werken tot welker uitvoering de ver gunning van Delfland noodig was, openbaar aanbesteed het maken van het moerriool tusschen de Stille Veer kade en de Lijnbaan en van een gedeelte verzamelriool in de Lijnbaan (zie ook sub b. 2°, e. 2° en 5°). Den 20sten November werd openbaar aan besteed het leggen van een riool in de te dempen Schelpsloot tot het maken van welk werk besloten was in de Vergadering van den Gemeenteraad van 4 Februari (zie sub b. 1° en 3° en e. 1°). Met de opname van geregeld voortgegaan. De riolen, welke verder dit jaar werden aanbesteed, zijn aan het slot van onderdeel B b opgegeven en zijn, voor zoover zij geheel voltooid werden, mede opgenomen in de hiervoren gedane opgave der uitbreidingen, welke het riolennet onderging. De ontwerpen voor de moerriolen in Turfmarkt en Nieuwe Haven en die voor de bemaling der Z.O. stads wijk zijn in bewerking. Teneinde te voorzien in het geval dat bij een onver hoopt defect aan het stoomgemaal der rioleering aan de Duinstraat in de bemaling zou worden te kort geschoten, werd dit stoomgemaal uitgebreid door het bijplaatsen van een tweede stoommachine van 20 W. P. K. met centrifugaalpomp, nadat hiertoe de vergunning volgens de Hinderwet was verleend bij beschikking van G. S. 25 Maart 3 April 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 93