F 78 De machine met pomp werd geleverd en gesteld door den heer W. Schlusen alhier voor f 10820. Nadat gebleken was, dat de installatie aan de ge stelde eischen beantwoordde, werd zij in het laatst van November in dienst gesteld. 3°. S 1 o o t e n. De toestand van de slooten rondom de Alexander- kazerne bleef zeer bevredigend tengevolge van het inmalen van beekwater (zie sub. b 2°.). In de vergadering van den Gemeenteraad van 4 Februari werd besloten tot het dempen van de Schelp- sloot (zie sub. b 1°. en 2°. en e 1°.). De aanbesteding van het werk, die in April had kunnen plaats hebben, werd tot 20 November opge houden tengevolge van de indiening van een adres der Vereeniging ter verbetering van den Gezondheids toestand van ’s-Gravenhage om in de te dempen sloot een draineering te makenin de vergadering van den Gemeenteraad van 28 October werd het daarop be trekkelijke praeadvies van B. en W. om niet op dit denkbeeld in te gaan, aangenomen. In de vergadering van den Gemeenteraad van 6 Mei werd in beginsel besloten tot overneming van sloot- gedeelten achter perceelen aan de oostzijde van den Stationsweg, ten einde geleidelijk te geraken tot dem ping van de sloot aldaar. In den loop van het jaar kwam de Gemeente in het bezit van eenige gedeelten der sloot op de telkens door den Gemeenteraad daarvoor goedgekeurde voor waarden. Den 8en Juli vereenigde de Gemeenteraad zich met het voorstel om B. en W. te machtigen tot aanvaarding van eene vergunning van den Veen- en Binckhorst- polder tot demping van slooten in dien polder tegen betaling van een som van f300 per II.A. als afkoop van de polderlasten der kadastrale perceelen, waartoe de te dempen slooten behooren. De slooten aan de Z.-W.-zijde van den Stationsweg en aan de Z.-O.-zijde van de Hoefkade, behoorende tot de perceelen, die ten behoeve van de verbreeding van den Stationsweg en de Hoefkade werden aangekocht ('zie Jaarverslag 1901, blz. 68), werden gedempt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 94