I I 79 Samen riolen en urinoirs slooten pompen De uitgaven voor de werken bedoeld onder letter b. sub B, bedroegen: voor straten en pleinen In verband met de verbreeding van den Bezuiden houtscheweg tusschen de uitspanning „Overbosch” en de Molensloot (vergelijk Jaarverslag 1901, blz. 66) werd de sloot langs dit gedeelte van den Bezuiden- houtscheweg gedempt. 4°. Pompe n. Het gewone onderhoud der openbare pompen ge schiedde in eigen beheer: alleen het verfwerk werd openbaar aan besteed. f 430.950,64s 440.495,60s 727,98 813,95 f 872.988,18 5°. Openbare waterplaatsen. Van 6 openbare waterplaatsen moesten koperen buizen en dekplaten, welke moedwillig waren be schadigd, vernieuwd worden. De openbare waterplaats aan den Kranenburgweg, die van den Z.-W. Buitensingel en die van de Schelp kade werden, in verband met uit te voeren werken, tijdelijk weggenomen. De openbare waterplaats aan de Oranjelaan werd, wegens het aan brengen van een raam in het aan grenzend perceel aan den Stationsweg, aan de zijde van genoemde laan, waardoor de waterplaats aldaar hinder opleverde, opgeruimd. Een tweepersoons waterplaats werd gesteld op het Sweelinckplein, terwijl de eenpersoons waterplaats aan den Noordwal bij den Visschersdijk, en die aan de Stille Veerkade door tweepersoons waterplaatsen werden vervangen, het laatste bij wijze van proef als olieurinoir (zonder watersproeiïng). Het gewone onderhoud der openbare waterplaatsen en het stellen van bovengenoemde drie waterplaatsen geschiedde in eigen beheer; het verfwerk werd openbaar aanbesteed. n r> r n n T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 95