42 5 Lezen. Nu uit het hoogste leerjaar het volgend jaar waarschijnlijk vele leerlingen zullen heengaan, zal ook in het herhalings- onderwijs voor deze leerlingen voorzien moeten worden. In 1908 hoop ik daartoe een voorstel aan B en W. in te zenden. p. De plaatsen, die open kwamen door het verlaten der school van enkele leerlingen, werden zoo spoedig mogelijk ingenomen door andere leerlingen. Uit ’sGravenhage zijn op dit oogenblik 52 aanvragen van Hoofden van Scholen tot plaatsing van leerlingen op school E., waaraan niet kan voldaan worden. Stellig zal dit aantal bij de volgende driemaandelijksche aanvragen van de Hoofden van scholen nog beduidend stijgen. Hieruit blijkt, dat een 2e school te ’s-Gravenhage zeer noodig is. In afwachting van den bouw van een school aan de Hooftskade, waarvoor plannen in bewerking zijn, is het zeer gewenscht, dat in een huurhuis of in een daarvoor geschikte ambtswoning van een der Hoofden van Scholen, nieuwe klassen voor deze kinderen worden geopend. Een daartoe strekkend voorstel werd in November 1.1. door mij aan B. en W. gedaan. a. Lezen. Hierbij wordt voor het aanvankelijk leesonder wijs een eigen methode gebruikt, die zich onderscheidt van de bestaande methoden door het in den aanvang onnoodig maken van het ontbinden van woorden in klanken, terwijl de moeilijkheid van de verbinding van klanken tot woorden zeer gering is; door het zooveel mogelijk doorvoeren van het gebruik van mondstandendoor de systhematische arti- culatieoefeningendoor het in aanmerking nemen van de phonetische moeilijkheden bij de verbinding van 2 of meer medeklinkers en door het gebruik maken van hulpteekens bij phonetische moeilijkheden. Schrijven. Hierbij worden vooroefeningen gemaakt om bij de leerlingen voorstellingen aan te brengen van richting en afstand. Verder wordt een methode voor rechtopgaand schrift gebruikt. Dit schrift is voor leerlingen van school E. te ver kiezen, omdat het duidelijker is dan schuinschrift en de leerlingen in het loodrechte een gemakkelyk middel hebben om regelmatig te schrijven. Rekenen. Voor dit vak worden zeer veel aanschouwings- middelen gebruikt; niet alleen voor het voorstellen der ge tallen, doch óok voor het zichtbaar voorstellen der hoofdbe werkingen. De moeilijkheden worden nog meer gesplitst, dan dit op eene gewone school noodzakelijk is. Nederlandsche Taal. Het duidelijk mondeling uitdrukken der gedachten is een der voornaamste onderdeelen -van dit 'i VERSLAG ONDERWIJS AAN ACHTERLIJKE KINDEREN. 3. Onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1000