42 vak aan onze school. Vertellingen en versjes worden hieraan dienstbaar gemaakt. In de lagere leerjaren worden ook spe ciale spreekoefeningen gegeven, zoowel voor het technisch spreekonderwys als voor het vormen van zinnen. Het zuiver schrijven moet bij onze leerlingen voornamelijk berusten op juiste woordbeelden en op het goed hooren en weergeven van woorden, die geschreven worden, zooals ze worden uitgesproken. Vandaar dat in verband met het lees onderwijs veel aandacht hieraan wordt besteed. Vaderlandsche Geschiedenis. In het 4e leerjaar wordt aan gevangen met de geschiedenis van Robinson Crusoë als voor bereidend geschiedenisonderwijs. Aardrijkskunde. In het 4e leerjaar wordt als voorbereidende aardrijkskunde aangevangen met het schoollokaal, terwijl ook in de lagere klassen op de verschillende schoolwande- lingen reeds de aandacht wordt gevestigd op richting en lengte van straten en wegen en plattegrondteekeningen worden voorbereid door het boetseeren in klei van hetgeen op schoolwandelingen waargenomen wordt, b.v. een weiland van slooten doorsneden. Natuurkennis. In het laagste leerjaar worden hoofdzakelijk zintuigoefeningen gegeven. In de volgende leerjaren zaak- onderwijs van voorwerpen, planten en dieren, ambachten en bedrijven uit de schoolomgeving. Het zingen bepaalt zich tot het aanleeren van één en twee stemmige liedjes op het gehoor. Bij het teekenen wordt veel werk gemaakt van het beeld schrift-, vrije- en geheugenteekenen. Door het ruitjesteekenen wordt het teekenen van vouw- en plakmodellen en het lijn- teekenen in verband met kartonarbeid voorbereid, terwijl eveneens verschillende voorwerpen uit school en naaste om geving, in verband met het overige onderwijs, als teeken- modellen dienst doen. Veel worden de teekeningen gekleurd om smaak voor vorm en kleur te ontwikkelen. Gymnastiek. Deze lessen worden aan elke klasse dagelijks een kwartier gegeven. Hierbij worden reeksen oefeningen uitgevoerd op verschillende melodieën. De nauwe verbinding van klank en beweging is vooral bij achterlijke kinderen van belang ook voor de verstandsontwikkeling. De piano, die tot het goed uitvoeren van deze enrythmische gymnastiek nood zakelijk is en die trouwens in het buitenland, waar ik deze gymnastiek gegeven zag aan scholen voor achterlijke kinderen, ook steeds aanwezig was, is door mij bij B. en W. aange vraagd en zal naar ik hoop toegestaan worden. Een piano moet voor dit doel aan school E. als een noodzakelijk leer middel beschouwd worden. 6 VERSLAG ONDERWIJS AAN ACHTERLIJKE KINDEREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1001