42 Nuttige handwerken. De volgorde der eerste oefeningen in dit vak is voor onze leerlingen eenigszins gewijzigd. Verder draagt het onderwijs ook een meer individueel karakter, dan dit op andere scholen mogelijk is. Het wordt gegeven tijdens de gewone schooluren. De jongens hebben dan handenarbeid. b. Aardrijkskunde en Vaderlandsche Geschiedenis worden alleen niet in de eerste 8 leerjaren gegeven. De overige vakken worden evenals het mondeling uitdrukken der ge dachten in alle klassen onderwezen. c. In alle klassen hebben de jongens en meisjes te zamen gymnastiekonderwijs. d. Er zijn 6 handwerkklassen, die 8, 10, 8, 7, 8 en 4 leer lingen tellen. Daar de handwerklessen slechts één uur duren, is een rusttijd gedurende deze lessen niet noodig. e. Handelend aanschouwen wordt in alle klassen toegepast bij klei- en papierarbeid. Feitelijke handenarbeid wordt even eens in alle klassen gegeven. In het 3de leerjaar wordt be gonnen met kartonarbeid, terwijl alle leerjaren kleiarbeid hebben. f. Door alle klassen werden min- of meer geregeld school- wandelingen of schoolreisjes gemaakt; steeds tot onderricht, nooit tot belooning of ontspanning. Ze hadden ten doel de leerlingen in aanraking te brengen met de omgeving, inzicht te geven in de verandering der natuur bij de vier jaarge tijden en in het algemeen, de leerlingen te leeren waarnemen. Daar juist dit waarnemen bij onze leerlingen dikwijls zoo gebrekkig is, beschouw7 ik de schoohvandelingen en school reisjes als een noodzakelijk deel van het onderwijs aan school E. g. In het door B. en W. en Districtsschoolopziener goed gekeurde leerplan is in het algemeene gedeelte voor school E. het volgende bepaald: „voor zooveel de verdeeling der leerstof aangaat, mag afgeweken worden van het algemeen gedeelte”. h. Zooals ik reeds onder a opmerkte, moet ook een piano voor het gymnastiekonderwijs onder de voor school E. nood zakelijke leermiddelen opgenomen worden. i. Het hoogste leerjaar voor school E. is een 5de leerjaar. Hoewel de omstandigheden voor deze klassen niet gunstig zijn, omdat er verscheidene leerlingen reeds oud waren, toen ze in deze klasse werden opgenomen, waardoor ze deze klasse verlatep zonder een geheelen cursus te hebben mee gemaakt, is toch het resultaat bevredigend. In het algemeen is het merkbaar, dat de leerlingen aan onze school zich op hun plaats gevoelen. Ze ondervinden, dat de hier gevraagde arbeid door hen kan verricht worden en dat hier rekening wordt gehouden met hunne geaardheid. n VERSLAG ONDERWIJS AAN ACHTERLIJKE KINDEREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1002