42 8 Lokalen, meubelen, bibliotheek, enz. Ze gevoelen zich hier niet meer de domste van de klasse, als op de gewone scholen. Bij de meesten is dan ook een groote vooruitgang te bespeuren in lust tot werken. Dit is voor het onderwijzend personeel de grootste voldoening. j. Godsdienstonderwijs wordt op school E. niet gegeven. k. Facultatief werd door de onderwijzers gewezen op het nadeel van drankgebruik. Het aantal uren in elk der klassen aan de afzonderlijke vakken besteed is aangegeven in de achter dit verslag vol gende bijlage. Verwijdering wegens wanbetaling van schoolgeld kwam niet voor. De genomen maatregelen om de verwijdering van de school wegens wanbetaling te voorkomen, waren voldoende. Wat betreft het blijven der leerlingen, tot zij de school doorloopen hebben, heb ik geen invloed kunnen bespeuren, wel wat betreft ongeregeld schoolbezoek. Zonder leerplicht zou het verzuim, meen ik, grooter zijn. a. Het onderhoud was voldoende. Twee lokalen werden bijgebouwd aan de school aan de Teniersstraat Te Scheveningen werden twee vertrekken als arbeidslokaal en klasselokaal voor de aldaar nieuw te openen klasse ingericht. I In het gebouw aan de Teniersstraat werd gas aangebracht, wat een noodzakelijke verbetering was. b. De dagelijksche schoonmaak was voldoende. Omtrent de jaarlijksche schoonmaak meen ik te moeten opmerken, dat het niet wasschen der gordijnen, die zooveel stof opnemen, uit een hygiënisch oogpunt zeer af te keuren is. Door den opzichter bij de GemeentewTerf werd mi) meegedeeld, dat daarvoor niet voldoende gelden beschikbaar waren. c. De schoolmeubelen zijn over het geheel voldoende. De sloten der nieuwe schuifkasten zijn zeer slecht. d. De schooltuin aan de Teniersstraat kon door de ver bouwing, waarby die tuin verplaatst werd, niet gebruikt worden. Te Scheveningen werd de schooltuin veel gebruikt e. Een aanvang is gemaakt met een schoolbibliotheek voor de leerlingen. De bibliotheek voor de leerkrachten breidt zich j geregeld uit, hoofdzakelijk met buitenlandsche literatuur. De VERSLAG ONDERWIJS AAN ACHTERLIJKE KINDEREN. 4. Leerplicht. 5. Schoolgeldheffing i 6.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1003