42 - 9 7. ’s-Gravenhage, 15 December 1907. Het Hoofd der School, P. H. Schreuder Jr. leerkrachten van school E. komen geregeld samen tot bespre king van literatuur op dit speciale onderwijsgebied. f. Bij het spelen en overblijven wordt veel last ondervonden van straatjongens. Stellig zou dit veel verbeteren, indien het hek om de speelplaats werd vervangen door een dichte schutting. I. Zooals ik reeds onder 2 letter p. meedeelde, wachten op dit oogenblik reeds weer 52 leerlingen op plaatsing op school E. Zeer gewenscht zou het zijn, indien in een te huren huis of in een ambtswoning, in afwachting van een nieuw te bouwen school, eenige klassen konden worden.opgenomen. II. Met het oog op het overblijven van vele leerlingen op school E., wat op geen enkele andere school voorkomt, zou het zeer gewenscht zyn, dat een gedeelte der speelplaats werd overdekt. III. Voor leerlingen, die te achterlijk zijn om met voldoend resultaat school E. te bezoeken, zou oprichting van een school van gemeentewege zeer gewenscht zijn, zooals ik reeds aan gaf onder 2, letter d. IV. Van de door mij aan B. en W. voorgestelde regeling tot behandeling der spraakgebrekkigen van school E., maakte ik melding in 2 letter f. Voorstellen in het belang van het onderwijs, de klassenverdeeling, enz. VERSLAG ONDERWIJS AAN ACHTERLIJKE KINDEREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1004