BUlage 42 B Aan Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage. ïïr '4 v. D. 30 leerl. 30 leerl. 2 28 leerl. G maanden na voorl. ontsl. Gerapporteerd werd over: Van school gegaan Blijft In het oude gebrek teruggevallen Bleven goed spreken Twee leerlingen bly ven in observatie tot na de tandwisseling. VERSLAG over 1907 (art. 10 der Verordening No. 10 van 1905') van de Commissie van Toezicht op hel onderwijs in spreken aan spraakgebrekkige leerlingen. Ter voldoening aan het bepaalde in art. 10 der Verordening No. 10 van 1905 heeft de Commissie de eer, onder toezending der verslagen van den onderwijzer en de onderwijzeres in spreken, het volgende omtrent den toestand van het spreek- onderwijs aan Uw College te rapporteeren. De personen, belast met het spreekonderwijs. vervulden hun taak met ijver. Volgens hunne driemaandelijksche rap porten werden als voorloopig ontslagen van de cursussen van den heer van Lier: 169, van mej. van Dantzig 25. Om andere redenen werden ontslagen, respectievelijk 29 en 16 leerlingen. Van de resultaten van het onderzoek, door de Commissie ingesteld 3 en 6 maanden na het voorloopig ontslag der leerlingen, geeft het volgende staatje een overzicht. 3 maanden na voorl. ontsl. Onderw. v. Lier. Onderws v. Dantzig. 31 leerl. 3 28 leerl. 0 28 leerl. Eén leerling blijft in observatie tot na de tandwisseling. Gerapporteerd werd over: 171 Van school gegaan: 15 Blijft .156 In het oude gebrek teruggevallen 2 Bleven goed spreken 154 i v. L. 156 8 148” I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1006