I 42 4 A- I. De lessen worden in ’t zelfde gebouw en op dezelfde uren van verleden jaar gegeven. II. De lesrooster bleef ongewijzigd. Club B werd onder wezen door Mej. J. van Leeuwen, lederen morgen gaf ik op ’t zelfde uur in een aangrenzend lokaal onderwijs aan twee doofstomme meisjes en 1 hardhoorigen jongen, ’t Oudste meisje vormt met den jongen een clubje, ’t Jongste meisje heeft privaatles. III. ’t Onderwijs wordt zoo mogelijk classicaal gegeven. IV. De genezing van stotteren vroeg van 40 tot 200 uren. lispelen 60 216 r stamelen 40 158 r naselen 46 uren. V. De kinderen komen trouw ter school. Spijbelen komt niet voor. 1 leerling, die dit het vorige jaar sterk deed, werd in ’t begin van dit jaar verwijderd. Wanneer de. kinderen te laat komen, is dit meestal, doordat de onderwijzeresi meent, dat hij (zij) ’t kind niet altijd kan waarschuwen, om naar de spreekles te gaan en omdat ’t kind het eenvoudig vergeet. VI. De medewerking en belangstelling der ouders is grooter, dan men vermoedt. Er zijn moeders, die maanden lang hun kind halen en brengen. Anderen steunen thuis ’t onderwijs geregeld en steeds word ik bij de huisbezoeken behandeld als iemand aan wien men iets verplicht is. VII. Veertien keeren werd door een rhinoloog chirurgisch ingegrepen. Acht keeren werd ’t advies van Dr. J. H. Wijsman gevraagd, omtrent eventueele achterlijkheid van ’t kind. Een keer vond een arts de behandeling niet noodig. ’t Kind is blijven stotteren. VIII. Alleen aan den arts werd ’t oordeel omtrent een noodige operatie overgelaten. IX. Dezelfde hulp- en leermiddelen werden gebruikt als verleden jaar. Bovendien fleschjes om het ademen te contro leeren. Zij worden ook gebruikt bij ’t genezen van lispelen. De oefenboekjes hiervoor aangekocht bewijzen ook bij ’t ge nezen van stotteren hun diensten. X. ’t Lokaal is in denzelfden goeden toestand gebleven. Van den stank uit den put bij ’t stoomgemaal hadden wij veel last. XI. u. No. 47, vroeger hoorstom, kon als genezen ontslagen worden. Nos. 144, 145, 146, 147, waren sterke algemeene stamelaars, die in de spontane spraak onverstaanbaar waren. Zij spreken thans als ieder gewoon kind. No. 96 bleef grammatisch avasisch. Hy behoort op de school voor achterlyken. -A VERSLAG 0NDERW. AAN SPRAAKGEBR. LEERLINGEN. i'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1009