100 De huizen tusschen de Groote Halstraat en de Drie Hoekjes, aangekocht (resp. onteigend) ten behoeve van den aanleg van een plein achter het Raadhuis (Ge meenteverslag over 1906 blz. 93) werden geamoveerd in de maanden Mei en Juni. In de Raadsvergadering van 11 November werd aan genomen een voorstel van het Raadslid Vas Dias om onmiddellijk na afloop van de loopende huur en in elk geval vóór 1 Februari 1908 voor afbraak te ver- koopen de perceelen gelegen aan, en noodig voor de verbreeding van de Groote Halstraat, alsmede om de genoemde straat tusschen Groenmarkt en Oude Molstraat te verbreeden tot ten minste 14 Meter. In de Raadsvergadering van 9 December werd nader besloten de afbraak van bedoelde perceelen uit te stellen tot 1 April 1908. Aanleg rioleering en bestrating van het gedeelte ’s-Gravenzandelaan ten Westen van de Rozenburgstraat, waartoe besloten was in de Raadsvergadering van 27 Aug. 1906 (zie Gemeenteverslag over 1906, blz. 95), kwamen den 23en Februari gereed. De verbreeding van de Javastraat en den Scheve- ningschen Weg, ter plaatse van de daartoe aangekochte strook grond op den hoek dier beide straten (zie Ge meenteverslag over 1906, blz. 95) kwam tot stand. In de Raadsvergadering van 9 December werd be sloten tot doortrekking van den strandmuur, van het zuidwestelijk uiteinde van dien muur tot de Visschers- zijde van die kerk uitgebouwde kapel, mits aan de Gemeente in de kosten, welke voor haar uit die regeling voortvloeien, door het Rijk en door de Provincie Zuid-Holland verleend worde een bijdrage, voor elk van beiden ten bedrage van één derde gedeelte van f 109.448,60. Door Burgemeester en Wethouders werd bij schrijven van oetobei den Minister van Binnenlandsche Zaken en aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kennis gegeven van bovengenoemd Raadsbesluit en in verband daarmede medewerking verzocht tot het toekennen van de gevraagde bijdragen. 1 November

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 100