42 5 verslag onderw. aan spraakgebr. leerlingen. ’s-Gravenhage, December 1907. De onderwijzer in spreken, L. van Lier. b. Een leerling kieeg ontslag wegens spijbelen. Een meisje, dat reeds op de herhalingschool ging, kon door moeder ’s morgens niet gemist worden. Voor een vond de dokter het niet noodig. Een moeder vond de lessen (7) nadeelig, omdat ’t meisje N.B. op een ademingsbank moest liggen. Daardoor zou zij, al had ik er niets van gemerkt bij dit gezonde kind, herhaaldelijk buiten kennis geraakt zijn. No. 142 vertrok, omdatzijn moeder een vreemd kind bij den arts in de polikliniek hoorde schreien. No. 149 werd overgeplaatst naar de Jan v. Goyenstraat. 't Kind kon daarbij stil op de spreekles blijven, maar miste door .de administratie” de lessen van 9 Maart tot 6 April, d.i. 4 weken. Andere leerlingen vertrokken, omdat zij de school verlieten. Deze waren meestal zeer veel verbeterd. De ouders zonden ongevraagd dankbare schriftelijke ver klaringen. Minder aangenaam vind ik ’t, dat het Bestuur van het Huis van Barmhartigheid van de vergunning om de spreek lessen, door de leerlingen, die reeds op de spreekles gingen, te blijven bij wonen, geen gebruik wenscht te maken. Een leerlinge, die zoo goed als genezen was, moest nu als onge nezen opgegeven worden. c. Achterlijke kinderen zijn niet geplaatst. Voor elf leer lingen is momenteel geen plaats. De clubs zijn overvol. d. Ruim dertig leerlingen zijn in de laatste maand ge plaatst. Onder de stotteraars zijn er zeer veel, die nog maar een enkelen keer aanstooten. Één leerling gaat niets vooruit. No. 159 heeft een gesloten gehemelte, zonder hazelip. Hij gaat uitstekend vooruit en is zeer goed verstaanbaar. Een meisje lispelde door de neus. XII. 4 leerlingen waren teruggevallen. (Zie XII verslag Koningstraat). XIII. Zie XIII verslag Koningstraat. In 5 jaren zijn 474 kinderen als hersteld ontslagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1010