42 7 II. De lesrooster bleef onveranderd. III. Zooveel mogelijk wordt het onderwijs classicaal ge geven. IV. De genezing van stotteraars vroeg van 44 tot 385 uren. lispelaars 32 123 stamelaars 20 126 ongearticuleerd spreken vroeg 60 naselen vroeg 50 uren. V. Twee jongens werden wegens voortdurend verzuim verwijderd, nadat tevergeefs op verschillende wijzen getracht was, de medewerking der huisgenooten te verkrijgen. De onderwijzer(es) meent, dat ’t kind om den tijd van de spreek les moet denken’t kind meent te zullen worden gewaar schuwd, of vergeet het en krijgt op die manier geen les. De meeste kinderen komen zeer trouw. VI. ' De medewerking en belangstelling der ouders is over ’t algemeen goed. Alleen in den laatsten tijd zijn er een zestal ouders van kinderen uit de school aan de Van Ostade- straat 161, die hun kinderen niet zonder geleide van de school naar de spreekles willen zenden. VII. Twaalfmaal werd door een rhinoloog chirurgisch ingegrepen. 1 Maal werd een meisje wegens ongearticuleerd spreken geplaatst, ’t Kind klaagde over „blaren” in den mond. De schoolarts, Dr. Pigeaud, stelde lues vast en ’t kind werd door een specialiteit voor geslachtsziekten be handeld. Was dit kind, zooals tot nu toe, onopgemerkt gebleven of onjuist behandeld, dan zou ’t beslist ten onder gegaan zijn. VIII. De arts bepaalde de noodzakelijkheid eener operatie. IX. Naast de gebruikte leer- en hulpmiddelen werden fleschjes ingevoerd om het ademen te controleeren en het lispelen te genezen, alsmede oefenboekjes ter genezing van genoemd gebrek. X. Het lokaal is in denzelfden goeden toestand gebleven. XI. a. No. 319, die de k met de stembanden maakte, werd na 40 lessen genezen ontslagen. No. 229 stotterde vroeger buitengewoon sterk en werd na 171 lessen genezen ontslagen. No. 326 ging school aan de De Vlietstraat en kwam slechts 3 maal per week, telkens gebracht en gehaald door de moeder, van wie reeds meer gebrekkige kinderen genezen waren. Ook- dit kind was, toen zij op de les kwam, onver staanbaar. Zij is na 139 lessen genezen. b. Twee kinderen gingen'naar ’t Huis van Barmhartigheid. Eén naar Amsterdam. Eén vertrok, omdat de vader ’t school verzuim te groot vond, één omdat de afstand te groot was bij ongunstig weer, één kreeg uitstel van lesnemen, zes VERSLAG ONDERW. AAN SPRAAKGEBR. LEERLINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1012