42 8 Gedurende de maand Februari, was ik wegens ziekte af wezig. De lessen werden gegeven door Mej. J. van Leeuwen. De ziekte was een gevolg van ’t afleggen van huisbezoeken per fiets bij ongunstig weer. Ter voorkoming hiervan hebben Burgemeester en Wethouders mij een tegemoetkoming van f 2.— per maand voor tramkosten toegestaan. De groote vacantie werd met een week verlengd. Een deel hiervan werd besteed voor huisbezoek. vertrokken, omdat de ouders geleide verlangden en de overigen gingen ,,veel verbeterd” van school. c. Daar de groepen overvol zijn, moeten 3 leerlingen op plaatsing wachten. d. Ongeveer een veertigtal leerlingen zijn na October eerst geplaatst. Onder de stotteraars zijn velen, die „veel verbeterd”, doch nog niet hersteld zijn. 1 Meisje stottert zeer sterk en is zeer nerveus. Eén kind stotterde in de vacantie minder dan na de vacantie. De ouders namen hem daarom van de spreekles af. Op school werd ’t stotteren sterker en de jongen werd dus weer geplaatst. XII. Art. 9 15 der Instructie. Tenminste 1 keer per drie maanden werd huis- en school bezoek afgelegd. ’t Schoolbezoek blijft een noodzakelijkheid. Bij de toepassing van art. 9 15 kwamen geen bijzonderheden voor. Drie leer lingen waren te vroeg als genezen ontslagen. XIII. Mej. J. van Leeuwen werd met ingang van 1 Juni als bezoldigd kweekeling voor 6 uren per week aangesteld. Toen werd ’t onderwijs aan doofstommen ingevoerd. Een leerling leerde articuleeren. lezen en met de letter- blokjes ’t geleerde neerleggen. Zoo mogelijk werd 't zaak- onderwijs aan ’t leesonderwijs verbonden. Geleerd werden éénlettergrepige woorden samengesteld uit: aa, oo, ee, o, oe, m, 1, t, p, n, s, f. De andere leerling werd onderwezen volgens I. Vatter: Sach- und Sprachunterricht. Zij leerde ’t gebruik van ’t werk woord, ’t bijvoegelijk n.w. voor kleur en vorm, *t bezitt. v. nw. in ’t enkelvoud; een aanvulling als lijdend voorwerp. De meervoudsvorming bij 't geleerde en eenige vrije stel oefeningen over de tafel, de lei, het boek, de inktpot, de pen, de plaat. Alles werd schriftelijk herhaald. Ook werd ’t tech nisch spreken verbeterd. Er werd een leerling van een Burgerschool, die tot de betalende kinderen gerekend kan worden, toegelaten. VERSLAG ONDERW. AAN SPRAAKGEBR. LEERLINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1013