i 42 JAARVERSLAG (1 December 1906—1 December 1907i van de gemeentelijke cursussen voor spraakge- brekkige leerlingen aan het Rijswijksche, Plein en aan de Koningstraat. De lessen werden gegeven dagelijks van 8—10 uur. Op Maandag, Woensdag en Vrijdag aan de school Rijswijksche Plein; op Dinsdag, Donderdag en Zaterdag in het huis Ko ningstraat 118 b. De lesrooster was ingericht als volgt: van 8-8V2 uur de oudste stotteraars; S’/z”0 ,r lispelaars, /-stamelaars en on duidelijk sprekenden 99'/2 Jonge stotteraars; 9’/2—10 algemeene stamelaars. Het onderwijs werd classicaal en hoofdelijk gegeven. Het aantal lessen, dat gemiddeld iedere leerling kreeg, bedroeg in de le klasse 62 (kleinste en grootste aantal lessen 6 en 200) 2e 44 2 130,i 3e 67 5 180) 4e 33 1 190) Het bezoek der lessen liet dit jaar alles te wenschen. Daar voor bestond eene bijzondere oorzaak. De verdeeling der lessen over de beide lokalen bleek n.l. van zeer slechten invloed op de geregelde komst der leerlingen. Daar dezelfde leerlingen afwisselend aan het Rijswijksche Plein en aan de Koningstraat verwacht worden, deden zich bezwaren voor als: te groote afstand van huis naar de les en weer van de les naar de school; verder, dat de ouders hunne jonge kinderen niet alleen op straat vertrouwden en geen geleide konden verschaffen. In wel 20 gevallen bedankten de ouders dan ook voor de lessen in het een of andere lokaal, wegens het bovenaangevoerde. Het meest leed onder deze wijze van doen het bezoek van den cursus aan de Koningstraat. Voor mijzelf beteekende deze nieuwe vorm van verzuimconcessies aan mijne methode, die dagelijksche lessen in den beginne als noodzakelijk vooropstelt, en, als nasleep van een te gering aantal leerlingen: onbevredigende resultaten van het onderwijs. Want, het moet gezegd wordenhet geheele jaar door had n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1015