42 11 i ik een beslist onvoldoend aantal leerlingen. Waar in iedere afdeeling plaats is voor 10 kinderen, daar gebeurde het toch dat in de Koningstraat soms 2 de les volgden. Ik verheug mij dan ook zeer op de in uitzicht gestelde overplaatsing naar Scheveningen, waar ongetwijfeld de school in een ge schikt centrum kan gekozen worden en dus de boven ge noemde bezwaren niet zullen voorkomen. Wanneer dan nog voortdurend zorg gedragen wordt voor een voldoend aantal leerlingen, eerst dan zal ik mij rekenschap kunnen geven omtrent mijne eigene werkkracht. Wat nu het overige bezoek der lessen betreft: Een zekere kern van leerlingen kwam getrouw op. Voor de anderen golden dezelfde redenen van verzuim, die in vorige Jaarverslagen uitvoerig werden beschreven. Toch moet ik hierbij opmerken, dat het verzuim wegens kinderarbeid, strafbaar volgens de Wet, grooter was dan vorige jaren. Ook zij vermeld, dat het verzuim wegens ziekte in den strengen winter zeer groot was. Kan er dus op grond van het zooeven besprokene geen sprake zijn van medewerking der ouders, hunne belangstel ling bleek mij uit menige hartelijke handelwijze, zoowel bij het huisbezoek als in de les. In 6 gevallen werd hulp ingeroepen van heeren keelartsen, werkzaam aan de Polikliniek, Prinsegracht, en aan eenige ziekenfondsen; deze gevallen betroffen woekeringen en ver minderd gehoor. Ter beoordeeling van den algemeenen ge zondheidstoestand werd voor 2 leerlingen hulp verkregen bij de heeren artsen L. v. d. Hoeven en F. J. Taverne. Operatieve behandeling werd toegepast in slechts 1 geval. Bij 2 gevallen bleek deze niet noodig. Een onderzochte leer ling kon niet dadelijk geholpen worden, maar moet zich over eenigen tijd nog eens laten onderzoeken, terwjjl bij 2 leerlingen de ouders zich verzetten tegen operatief ingrijpen. De volgende leermiddelen werden gebruikt: Veldkamp, Scheepstra en Walstra: Spreken en Lezen. Honigh en Vos: Van Eigen Bodem. Bouwmeester en Berendsen4 Leesboekjes. J. v. Gelderen: De Ned. taal in de lagere school, 2 deelen. Branco van Dantzig: Phonetische woordenlijst. Branco van Dantzig: Spreekoefeningen. Eva van Dantzig: (onuitgegeven werk) Hulpmiddelen Een bank tot het doen van ademoefeningen. Een schoolbord. Een spiegel. Een metronome. 2 spatels. A' - VERSLAG ONDERW. AAN SPRAAKGEBR. LEERLINGEN. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1016