r. BL r 42 b r k 12 Als hersteld ontslagen leerlingen: 1. C. G., school Rijswyksche Plein. Lispelen en bedekte stem. Dit laatste euvel had de 6-jarige jongen gehouden uit de dyphtheritis. Gesteund door grooten verstandelijken aanleg, De toestand der lokalen was, wat het onderhoud van gemeentewege betreft, uitmuntend. De ingenieur, de heer Segers, en diens ondergeschikten waren van eene gedienstig heid zonder voorbeeld. Wat het dagelijksche onderhoud door het school personeel betreft is dit in de Koningstraat onbe rispelijk, terwijl dit aan het Rijswijksche Plein zeer veel te wenschen overlaat. Mijne herhaalde klachten hieromtrent brachten geene verbetering. Alvorens over te gaan tot de bespreking van verschillende leerlingen, wil ik eerst eenige bijzonderheden vermelden omtrent de in nevensgaand Overzicht der Resultaten mede gedeelde cijfers. Er werden dit jaar verscheidene leerlingen ingeschreven met dubbele gebreken, zooals: stotteren en lispelen; lispelen en zieke stem; stotteren en Z-stamelen. Onder de als hersteld ontslagen leerlingen bevinden zich 3, die verleden jaar reeds met succes waren onderwezenbij den terugval openbaarde zich het gebrek echter in mindere mate dan vroeger. Deze 3 gevallen hebben betrekking op 2 stotteraars en op 1 stamelaar. Van de dit jaar aangenomen leerlingen was bij 1, als hersteld, een terugslag op te merken (stotteien). Van de om andere redenen ontslagen leerlingen verlieten 5 den cursus wegens volbrachten leertijddezen waren allen zeer veel verbeterd. Wegens overplaatsing naar den cursus aan de.lijnbaan 3. Wegens verandering van school 1. Door de ouders werden 6 leerlingen van den cursus genomen wegens verschillende redenen, hiervan 8 tot het verrichten van betaald werk. Van deze laatste groep was 1 zeer ver gevorderd. Alle leerlingen voor wie plaatsing werd aangevraagd konden daarvoor in aanmerking komen. Wanneer dit geschrift de autoriteiten bereikt, zullen ook de talryke in November aan gegeven leerlingen zijn ingeschreven, zoodat ik dan voltallige klassen zal hebben. ïn den loop van het jaar werden 5 opge roepen leerlingen niet geplaatst wegens bezwaren van afstand. Deze hebben ongetwijfeld een onderkomen gevonden aan den cursus-Lijnbaan, zooals ik bij terugzending der formulieren A verzocht. Omtrent de thans onderwezen leerlingen kan ik zeggen dat allen op 3 uitzonderingen na hun best doen, ter wijl 1 leerling door mij werd voorgedragen tot ontslag, om redenen in de desbetreffende aanvrage uitvoerig toegelicht. VERSLAG ONDERW. AAN SPRAAKGEBR. LEERLINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1017