101 Het verslag van het Afdeelings-onderzoek in zake de regelen, die bij het samenstellen van een uitbreidings plan der Gemeente zouden zijn te volgen, (blz. 92 van het haven, en in verband daarmede tot het doortrekken van den strandweg tot de Visschershaven en het aan leggen van verbindingswegen met de Vuurbaakstraat, de Gedenknaald en de terreinen bij den vuurtoren. Op een tot de Regeering gericht verzoek, om koste- loozen afstand aan de Gemeente van een voor de uit voering van deze werken benoodigde strook van het strand, evenals voor de reeds gemaakte gedeelten strandmuur werd verkregen, is door de Regeering te kennen gegeven, dat daarvan geen sprake kan zijn, doch dat zij bereid is tot den gevraagden afstand dier strook van het strand mede, te werken, wanneer de Gemeente aan den Staat kosteloos wil afstaan eenige voor den Rijksdienst be noodigde oppervlakten grond ter gezamenlijke opper vlakte van Gr H.A., en voor rekening van de Ge meente wil nemen de kosten voor het uit voeren van eenige werken ten behoeve van den stormwaarschuwingsdienst. Ook werd door de Regeering afwijzend beschikt op een verzoek tot het bijdragen van f 14.000,in de kosten der doortrekking van den strandmuur, bij welk werk toch de Rijkseigendommen van de kustverlichting, enz. tevens worden gebaat. Door de H. IJ. S. M. werd, behoudens goedkeuring van den Minister van Waterstaat, een bijdrage van f 10.000, in de kosten van het werk toegezegd. In genoemde Raadsvergadering werd besloten met het Rijk een overeenkomst aan te gaan op den door de Regeering gewenschten voet, ten einde tot uitvoering van het werk te kunnen geraken. (Het werk werd bij openbare aanbesteding op 13 Febr. 1908, aangenomen door C. de Groot te Gorinchem en K. L. Kalis, Wzn. te Sliedrecht voor f 382.000,—). Nog onafgedaan bleven: het maken van een straat tusschen de Kapelsbrug en het Buitenhof en van een ruimere verbinding dan de bestaande, tusschen Buitenhof en Kneuterdijk (zie Gemeenteverslagen over 1905, blz. 99 en over 1906, blz. 90), en het aanleggen van eene nieuwe straat van het Huijgensplein naar de St. Jacob- straat (zie Gemeenteverslag over 1906, blz. 90). I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 101