102 Riolen. 2o. De Beekbemaling had, behalve op den gewonen voet, van 1 April tot October bovendien gedurende den ge- heelen loop van het jaar 85 maal plaats, zoowel voor het gewone doel als tot verversching van het water in de slooten rondom de Alexanderkazerne en tot door spoeling van riolen. Het riolennet onderging de volgende uitbreidingen Gemeenteverslag over 1906) en de daarop gevolgde Memorie van Antwoord van Burgemeester en Wet houders, alsmede de ter zake ingekomen adressen, werden behandeld in de Raadsvergaderingen van 11 en 18 Maart. In laatstgenoemde vergadering werden, zoowel het bij de Memorie van Antwoord gevoegd voorstel van Burge meester en Wethouders, als alle andere, door verschil lende Raadsleden ter zake gedane voorstellen, ver worpen. In de Raadsvergadering van 25 Maart werd op een nader voorstel van Burgemeester en Wethouders be sloten over te gaan tot de benoeming van één deskundige, aan wien zou worden opgedragen, om in overleg met den Directeur der Gemeentewerken een plan van uit breiding voor de Gemeente ’s-Gravenhage te ontwerpen. Als zoodanig werd in de vergadering van 22 April aan gewezen de heer II. P. Berlage Nzn., architect te Amsterdam. In de Raadsvergadering van 16 December werden Burgemeester en Wethouders gemachtigd zich tot de Regeering te wenden, met het verzoek een Staatscom missie te benoemen of op eenigerlei andere wijze de bevoegde autoriteiten aan te wijzen, om na te gaan de toekomstige spoorwegbehoeften voor ’s-Gravenhage, zulks naar aanleiding van dienaangaande door den heer Berlage gevraagde inlichtingen. Een algemeen plan van de verbetering der verkeers wegen in de binnenstad werd in April door den Direc teur der Gemeentewerken aan Burgemeester en Wet houders ingezonden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 102