42 15 EVA VAN DANTZIG. ’s Gravenhage, December 1907. I- i Ten slotte eene opmerking buiten het eigenlijke onder wijs om Zoolang het geheele onderwijs niet vrij is, vind ik het onbillijk, dat leerlingen van scholen, waar een Hink leergeld geheven wordt, kosteloos het onderwijs aan den cursus volgen. In Augustus werden de lessen bijgewoond door Mejuffrouw A. Brugma, onderwijzeres aan eene openbare school te Rotter dam en door den heer J. Mooi, hoofd eener openbare school in Ned. Oost-Indië, destijds met verlof. Mej. Brugma verblijdde de kinderen met pakjes chocolade. In November werden de lessen bijgewoond door de heeren Hooftman en Valken. VERSLAG ONDERW. AAN SPRAAKGEBR. LEERLINGEN,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1020